DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3(72) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13664
Title: Настільний теніс на Івано-Франківщині : статистичні дані десятиліття
Authors: Кушнір, Василь
Keywords: спорт
настільний теніс
фізичне виховання
фізична культура
sports
table tennis
physical education
physical education
спорт
настольный теннис
физическое воспитание
физическая культура
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кушнір В. Настільний теніс на Івано-Франківщині : статистичні дані десятиліття / В. Кушнір // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 03 (72) 16. - С. 82-86
Abstract: Ефективність реалізації завдань реформування освіти, спрямованих на виховання національно свідомих і освічених громадян України, багато в чому залежить від краєзнавчої обізнаності. Особливо це стосується спорту, зокрема настільного тенісу. Про важливість забезпечення ефективності такої підготовки засвідчують державні документи "Концепція національного виховання", "Національна доктрина розвитку освіти" та "Концепція громадянського виховання". Специфічна структура гри в настільний теніс характеризується тим, що кожна ситуація перед новим обміном ударів сприймається як передстартовий стан, який може здійснювати потужний вплив на організм людини. Збільшення кількості людей в спортивних залах є одним з перших кроків до їхнього довголіття, ведення здорового способу життя та передачі правильної інформації наступним поколінням. Активні рухові дії, що притаманні настільному тенісу, відволікають дорослих від буденності, тонізують м’язовий скелет, тренують швидкість мислення та дарують позитивні емоції від красиво розіграних м’ячів. У статті представлено дані статистичного моніторингу розвитку настільного тенісу на Івано-Франківщині в період з 2006 по 2013 роки. Цікавими є дані стосовно чіткої позитивної динаміки серед чоловіків-тенісистів та негативних цифрових показників кількості тенісисток Івано-Франківської області, рейтингованих в Україні. Автором диференціюються основні причини такого роду даних. Наведено статистичний матеріал по кількості школярів, які займаються настільним тенісом у різних містах області.
The effectiveness of implementation of the objectives of the reform of education, aimed at raising national conscious and educated citizens of Ukraine depends on the awareness of local history. This is especially true of sports, especially tennis. The importance of ensuring the effectiveness of the training state documents show "The concept of national education", "National Doctrine of Education Development" and "The concept of civic education." The specific structure of table tennis is characterized by the fact that each situation before the new exchange blows perceived as a prelaunch condition that can carry a powerful effect on the human body. Increasing the number of people in gyms is one of the first steps to their longevity, healthy lifestyles and the transfer of the right information to the next generation. Active physical actions inherent in table tennis, distracted adults from routine, tone the muscle skeleton train speed of thinking and give positive emotions played out on the beautiful goals. The article presents the statistical monitoring of table tennis in the Ivano-Frankivsk region in the period from 2006 to 2013. Interesting data on the clear positive trend among male tennis players, and the number of negative indicators of digital tennis Ivano-Frankivsk region, rated in Ukraine. The author differentiates the main causes of this kind of data. Presents statistical data on the number of students who are engaged in table tennis in different cities of the region
Эффективность реализации задач реформирования образования, направленных на воспитание национально сознательных и образованных граждан Украины, во многом зависит от краеведческой осведомленности. Особенно это касается спорта, в частности настольного тенниса. О важности обеспечения эффективности такой подготовки свидетельствуют государственные документы "Концепция национального воспитания", "Национальная доктрина развития образования" и "Концепция гражданского воспитания".Специфическая структура игры в настольный теннис характеризуется тем, что каждая ситуация перед новым обменом ударов воспринимается как предстартовый состояние, которое может осуществлять мощное воздействие на организм человека. Увеличение количества людей в спортивных залах является одним из первых шагов к их долголетия, ведения здорового образа жизни и передачи правильной информации следующим поколениям. Активные двигательные действия, присущие настольному теннису, отвлекают взрослых от обыденности, тонизируют мышечный скелет, тренируют скорость мышления и дарят положительные эмоции от красиво разыгранных мячей. В статье представлены данные статистического мониторинга развития настольного тенниса в Ивано-Франковской области в период с 2006 по 2013 годы. Интересны данные о четкой положительной динамике среди мужчин-теннисистов и негативных цифровых показателей количества теннисисток Ивано-Франковской области, рейтингуемых в Украине. Автором дифференцируются основные причины такого рода данных. Приведены статистический материал по количеству школьников, которые занимаются настольным теннисом в разных городах области.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13664
Appears in Collections:Випуск 3(72)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kushnir.pdf475.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.