DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13646
Title: Проблематика періодики української національної меншини Румунії
Authors: Волощук, Ю. І.
Keywords: українська національна меншина Румунії
«Вільне слово»
«Український вісник»
украинское национальное меньшинство Румынии
«Вильне слово»
«Украинский вестник»
the Ukrainian national minority in Romania
«Vilne Slovo»
«Ukrainskey Visnek»
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Волощук Ю. І. Проблематика періодики української національної меншини Румунії / Ю. І. Волощук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 16. - С. 82-86
Abstract: У статті розкрито процес становлення та розвиток преси української національної меншини Румунії. Визначено місце періодики в процесі згуртування українців Румунії у боротьбі за збереження своєї національної ідентичності. Акцентовано увагу на їх ролі у поширені заходів Союзу українців Румунії у розвитку культурного та релігійного життя національної української меншини. Показано роль часописів у налагоджені різноманітних взаємозв’язків українців Румунії з Україною та розширення трьохсторонніх відносин між Україною, українцями Румунії та міжнародними організаціями українців. Відзначено, що редактори намагаються на своїх сторінках правдиво висвітлювати «білі плями» новітньої історії України.
В статье раскрыт процесс становления и развития прессы украинского национального меньшинства Румынии. Определено место периодики в процессе сплочения украинцев Румынии в борьбе за сохранение своей национальной идентичности. Акцентировано внимание на их роли в распространении мер Союза украинцев Румынии в развитии культурной и религиозной жизни национального украинского меньшинства. Показана роль журналов в налаживании разнообразных взаимосвязей украинцев Румынии с Украиной и расширение трехсторонних отношений между Украиной, украинцев Румынии и украинскими международными организациями. Отмечено, что редакторы стараются на своих страницах правдиво освещать «белые пятна» новейшей истории Украины.
This article describes the process of formation and development of the press Ukrainian minority in Romania. The location of periodicals in the Ukrainian rallying Romania in the fight to preserve their national identity. Attention is focused on their role in the spread of the Ukrainians Union in Romania in cultural and religious life of the Ukrainian national minority. The role of journals in a variety of well-established relationships with Ukraine and Ukrainian Romanian and expansion of trilateral relations between Ukraine, Ukrainians in Romanian and Ukrainian international organizations. It is noted that the editors are trying to cover its pages truly «white spots» modern history of Ukraine.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13646
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voloshchuk.pdf297.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.