DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет філософії та суспільствознавства » Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13630
Title: Західний протестантизм у контексті постмодерну: богословські та соціологічні інтерпретації руху Виникаючої церкви
Authors: Соловій, Роман Павлович
Keywords: Виникаюча церква
постмодернізм
протестантизм
еклезіологія
соціологія релігії
інституціоналізація
Emerging church
postmodernism
Protestantism
ecclesiology
sociology of religion
institutionalization
Issue Date: 2016
Publisher: Відділення релігієзнавства ІФ НАН України
Citation: Соловій Р. П. Західний протестантизм у контексті постмодерну: богословські та соціологічні інтерпретації руху Виникаючої церкви / Р. П. Соловій // Українське релігієзнавство. Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення. – 2016. - № 77. – С. 82-88
Abstract: На основі опрацювання досліджень Виникаючої церкви в статті Р.Соловія «Західний протестантизм у контексті постмодерну...» виокремлені, проаналізовані та узагальнені основні богословські та соціологічні підходи до вивчення тих новітніх течій західного протестантизму, богословський пошук яких враховує особливості стану постмодерну. В статусі методологічної бази розвідки використовується міждисциплінарний підхід, а також компаративний метод, які дають досліднику можливість всебічно розглянути богословські та соціокультурні особливості Виникаючої церкви. Наукова новизна статті полягає в тому, що в результаті здійсненого аналізу ключових публікацій були виявлені ти систематизовані різні богословські та соціологічні інтерпретації Виникаючої церкви. Зокрема, цей феномен постмодерністської релігійності тлумачиться як форма протесту проти традиційного євангельського протестантизму, рух культурно-релігійної критики, ідентичність якого формується у деконструкції наративів і дискурсів традиційного євангельського християнства, автономна протестантська традиція, що застосовує постмодерністські форми знання для переосмислення християнської віри. Висновки – новий феномен західного християнства викликав напружені дискусії у науковому та, особливо, богословському середовищі. Попри наявність широкого спектру тлумачень нового руху, дослідники погоджуються у його інноваційному релігійному значенні, визнаючи потенціал Виникаючої церкви актуалізувати процес трансформації традиційних інститутів і практик протестантизму таким чином, аби він знову став здатним вступити в діалог з суспільством у новій соціокультурній ситуації.
The purpose of the article is to identify, analyze and summarize the main theological and sociological approaches to the study of the latest trends of the Western Protestant theological inquiry that takes into account the condition of postmodernity, based on the study of the researches of the Emerging church. As a methodological foundation of the research it is employed the interdisciplinary approach, as well as the comparative method, which gives the researcher the opportunity to fully consider the theological and socio-cultural features of Emerging Church. Scientific novelty. As follows from the analysis, there are various theological and sociological interpretations of the church. In particular, the phenomenon of post-modern religiosity is interpreted as a form of protest against the traditional evangelical Protestantism, as the movement of cultural and religious criticism, whose identity is formed by the deconstruction of narratives and discourses of traditional evangelical Christianity, as the autonomous Protestant tradition that applies postmodern forms of knowledge for rethinking of the Christian faith. Conclusions. A new phenomenon of Western Christianity has caused intense debate in the scientific and especially theological environment. Despite the availability of a wide range of interpretations of the new movement, the researchers acknowledge its religious innovative meaning, recognizing the potential of the Emerging Church to actualize the process of transformation of traditional institutions and practices of Protestantism so that it again would be able to enter into dialogue with society in a new socio-cultural situation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13630
ISSN: 2306-3548
Appears in Collections:Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.