DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3(72) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13614
Title: Етапний контроль як функція управління системою функціонального стану тренованості спортсмена-єдиноборця на етапі безпосередньої підготовки до змагань
Authors: Донець, О. В.
Keywords: етапний контроль
спеціальна працездатність
модельні характеристики
оптимізація
тренувальний процес
спортсмени-єдиноборці
a stage control
special capacity
model descriptions
optimization
training process
single combat sportsmen
этапный контроль
специальная работоспособность
модельные характеристики
оптимизация
тренировочный процесс
спортсмены - единоборцы
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Донець О. В. Етапний контроль як функція управління системою функціонального стану тренованості спортсмена-єдиноборця на етапі безпосередньої підготовки до змагань / О. В. Донець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 03 (72) 16. - С. 51-55
Abstract: У статті автор зупинився на вивченні функції етапного контролю. При цьому ним було враховано, що реалізація етапного контролю як функції управління припускає отримання інформації про стан систем функціонального забезпечення роботи в процесі самого етапу. Це передбачає вдосконалення параметрів тренувальної діяльності і необхідність здійснювати на цій основі вдосконалення поточного й оперативного контролю як засобів реалізації результатів етапного контролю, пов'язуючи їх в єдину систему управління тренувальним процесом. Аналіз даних спеціальної літератури привів до розуміння автором того, що проблема реалізації контролю як функції управління на основі застосування результатів оцінки для спрямованої модифікації тренувального процесу досліджена недостатньо. Нормування тренувальних навантажень на основі вивчення реакції організму на навантаження з урахуванням співвідношення «доза-ефект» впливу здійснюється в системі кваліфікованої підготовки рідко. Одночасно автор підкреслює реалізацію етапного контролю як функції управління, яку здійснено при взаємозв'язку функції оцінки підготовленості і відбору спортсменів, що створює певні передумови для вдосконалення інтеграційних процесів у системі управління тренувальним процесом.
In the article an author was stopped for the study of function of a stage control. It was thus taken into account them that realization of a stage control as assumes management functions receipt of state information systems of the functional providing of work in the process of the stage. It envisages perfection of parameters of training activity and necessity to carry out on this basis perfection of current and operative control as facilities of realization of results of a stage control, binding them in single control system by a training process. The analysis of data of the special literature resulted in understanding the author of that problem of realization of control as management functions on the basis of application of results of estimation for the directed modification of training process investigational not enough. Setting of norms of the training loading on the basis of study of reaction of organism on loading taking into account correlation the "dose-effect" of influence comes true in the system of skilled preparation rarely. At the same time an author underlines realization of a stage control as to the management function that is carried out at intercommunication of function of estimation of preparedness and selection of sportsmen that creates certain preconditions for perfection of integration processes in control system by a training process.
В статье автор отмечает, что в результате имеющегося эмпирического опыта сложилась мысль об актуальности, возможности и необходимости обоснования и разработки методического подхода относительно применения современных средств и методов контроля в спортивных единоборствах с учетом целевых установок тренировочного процесса в период непосредственной подготовки к соревнованиям
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13614
Appears in Collections:Випуск 3(72)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Donets`.pdf344.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.