DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1(68) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13439
Title: Використання інноваційних фітнес-технологій у корекції показників фізичного стану осіб зрілого віку
Authors: Ареф’єв, В.Г.
Левінська, К.І.
Keywords: фітнес-технології
фізичний стан
зрілий вік
фитнес-технологии
физическое состояние
зрелый возраст
fitness technologies
physical condition
mature age
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ареф'єв В. Г. Використання інноваційних фітнес-технологій у корекції показників фізичного стану осіб зрілого віку / В. Г. Ареф'єв, К. І. Левінська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 01 (68) 16. - С. 8-10
Abstract: У статті на основі вивчення спеціальної науково-методичної літератури та документальних матеріалів, абстрагування, логіко-теоретичного аналізу, компаративного методу проведено аналіз сучасних даних та провідного світового досвіду щодо можливості та доцільності використання інноваційних фітнес-технологій у корекції показників фізичного стану осіб зрілого віку. Під фітнес-технологіями розуміли сукупність науково-обґрунтованих способів і методичних прийомів, націлених на підвищення оздоровчого процесу, задоволення потреб осіб у руховій активності, формування позитивних емоцій, позитивного ставлення до здорового способу життя, соціальної успішності. Систематизовано багатоваріантні засоби оздоровчого фітнесу та можливості їх використання у програмах оздоровчих занять з особами зрілого віку. Досліджено алгоритм розробки фітнес-технологій для осіб зрілого віку, спрямованих на корекцію показників їх фізичного стану. Встановлено, що використання засобів оздоровчого фітнесу у заняттях осіб зрілого віку суттєво впливає на підвищення показників фізичного та психоемоційного стану, структури та обсягу рухової активності, сприяє формуванню мотивації до регулярних занять.
В статье на основе изучения специальной научно-методической литературы и документальных материалов, абстрагирование, логико-теоретического анализа, сравнительного метода проведен анализ современных данных и ведущего мирового опыта возможности и целесообразности использования инновационных фитнес-технологий в коррекции показателей физического состояния лиц зрелого возраста. Под фитнес- технологиями понимали совокупность научно обоснованных способов и методических приемов, нацеленных на повышение оздоровительного процесса, удовлетворения потребностей лиц в двигательной активности, формирование положительных эмоций, позитивного отношения к здоровому образу жизни, социальной успешности. Систематизированы многовариантные средства оздоровительного фитнеса и возможности их использования в программах оздоровительных занятий с лицами зрелого возраста. Исследован алгоритм разработки фитнес-технологий для лиц зрелого возраста, направленных на коррекцию показателей их физического состояния. Установлено, что использование средств оздоровительного фитнеса в занятиях лиц зрелого возраста существенно влияет на повышение показателей физического и психоэмоционального состояния, структуры и объема двигательной активности, способствует формированию мотивации к регулярным занятиям.
Based on the study of the special scientific-methodological literature and normative documents through the use of abstraction, logic-theoretical analysis, and comparative analysis, the paper analyses the modern data and best world experience concerning the approaches for and appropriateness of the use of innovative fitness technologies for correction of the indicators of physical condition of adult people. The fitness technologies were understood as a set of evidence based methods and methodological approaches aimed at enhancing health-improving process, meeting the needs of people in physical activity, and formation of positive emotions, positive attitudes towards healthy lifestyles, and social success. Variable tools of health-improving fitness were categorized, along with the possibilities of their use in health-improving activities for adult people. An algorithm was examined for the development of fitnesstechnologies aimed at correction of the indicators of physical condition in adult people. It was found that the use of the means of healthimproving fitness in activities of adult persons can significantly influence an improvement of the indicators of physical and emotional conditions, the structure and volume of physical activity, and promote motivation to regular exercise training.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13439
Appears in Collections:Випуск 1(68)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arefiev_Levinska.pdf312.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.