DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 2 (47) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13419
Title: Психотехнологія подолання негативних ефектів у процесі консультування
Authors: Булах, І. С.
Keywords: життєва криза
психологічна залежність
психологічна залежність клієнта від консультанта
психологічна залежність консультанта від клієнта
негативні ефекти консультування
подолання негативних ефектів консультування
жизненный кризис
психологическая зависимость
психологическая зависимость клиента от консультанта
психологическая зависимость консультанта от клиента
негативные эффекты консультирования
преодоление негативных эффектов консультирования
life crisis
psychological dependence
client’s psychological dependence from consultant
consultant’s psychological dependence from client
negative effects of psychological counseling
overcoming the negative effects of counseling
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Булах І. С. Психотехнологія подолання негативних ефектів у процесі консультування / І. С. Булах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 2 (47). - С. 153-160
Abstract: У статті проаналізовано особливості професійної діяльності психолога в сучасних умовах соціальної історії, що пов’язані з негативними ефектами психологічного консультування. Такі ефекти зумовлені як підвищеним навантаженням у практичній роботі консультанта, так і збільшеним потоком психогенних, стресових, посттравматичних ситуацій – загалом кризових ситуацій життєдіяльності людей. Акцент поставлено на психологічній залежності клієнта від консультанта і, навпаки, консультанта від клієнта. Презентується психотехнологія подолання негативних ефектів партнерами консультативних взаємодій. Відображено такі найважливіші превентивні засоби як рефлексія індивідуальної історії життя клієнта, прийом саморозкриття, усвідомлене й неусвідомлене опанування особистістю самої себе. Крім того показана роль у процесі консультативних взаємодій найбільш поширених стратегій опанування себе – перевизначення кризової ситуації, емоційне відреагування, переключення уваги, розгортання творчої уяви тощо.
В статье проанализировано особенности профессиональной деятельности психолога в современных условиях социальной истории, которые связаны с негативными эффектами психологического консультирования. Такие эффекты обусловлены как повышенной нагрузкой в практической работе консультанта, так и увеличенным потоком психогенных, стрессовых, посттравматических ситуаций – вообще кризисных ситуаций жизнедеятельности людей. Акцент поставлен на психологической зависимости клиента от консультанта и, наоборот, консультанта от клиента. Представляется психотехнология преодоления негативных эффектов партнерами консультативных взаимодействий. Отображено такие самые важные превентивные средства как рефлексия индивидуальной истории жизни клиента, прием самораскрытия, осознанное и неосознанное овладение личностью самой себя. Кроме того показана роль у процессе консультативных взаимодействий наиболее распространенных стратегий овладения себя – переопределение кризисной ситуации, эмоциональное отреагирование, переключение внимания, раскрытие творческого воображения и т.д.
The features of a psychologist professional activity in modern conditions of social history connected with the negative effects of psychological counseling are analyzed in this article. These effects are caused both by a high load in counselor practice and an increased flow of psychogenic, stressful, posttraumatic situations - in general crisis situations of human activity. Emphasis is placed on the client psychological dependence on the consultant and vice versa.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13419
Appears in Collections:Випуск 2 (47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulakh.pdf351.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.