DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 1 (46) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13396
Title: Креативність як умова успішної професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу
Authors: Донченко, Ольга Сергіївна
Keywords: творчість
креативність
педагогічна творчість
педагогічна креативність
ігрова діяльність
індивідуалізація
диференціація
розвиваюче середовище
creation
creativity
pedagogical creation
pedagogical creativity
playing activity
ndividualization
differentiation
developmental environment
творчество
креативность
педагогическое творчество
педагогическая креативность
игровая деятельность
индивидуализация
дифференциация
развивающая среда
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Донченко О. С. Креативність як умова успішної професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу / О. С. Донченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 1 (46). - С. 129-135
Abstract: У статті розглядається проблема формування креативності вихователя дошкільного навчального закладу як якості, необхідної для успішного здійснення професійної діяльності, що визначено специфікою педагогічної діяльності та інноваційними тенденціями розвитку дошкільної освіти. Автор розкриває основні підходи до сутності педагогічної творчості. Готовність до педагогічної творчості розглядається в залежності від рівня сформованості у педагога креативності. Здійснено аналіз понять «творчість» і «креативність», визначено їх основні відмінності. Розглянуто традиційні погляди на феномен педагогічної креативності, яка визначається як багатоаспектна і системна особистісна якість. Особливу увагу приділено визначенню місця і напрямів прояву креативності в професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.
The article describes the problem of forming creative educator preschool educational establishment as the quality needed for the successful implementation of professional activity as determined specificity pedagogical activities and innovative tendencies of development preschool education. The author reveals the basic approaches to the essence of pedagogical creativity. Willingness to pedagogical creativity is seen as a function of the level formation educator’s creativity. The concept of «creation» and «creativity» are analyzed, their basic differences are defined. The traditional views on the phenomenon of pedagogical creativity are considered. Pedagogical creativity defined as multifaceted and systematic personal qualities. Attention is drawn to a specific location and directions manifestations of creativity educator’s professional activities.
В статье рассматривается проблема формирования креативности воспитателя дошкольного образовательного учреждения как качества, необходимого для успешного осуществления профессиональной деятельности, что определено спецификой педагогической деятельности и инновационными тенденциями развития дошкольного образования. Автор раскрывает основные подходы к сущности педагогического творчества. Готовность к педагогическому творчеству рассматривается в зависимости от уровня сформированости у педагога креативности. Осуществлен анализ понятий «творчество» и «креативность», определены их основные отличия. Рассмотрены традиционные взгляды на феномен педагогической креативности, которая определяется как многоаспектное и системное личностное качество. Особое внимание уделено определению места и направлений проявления креативности в профессиональной деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13396
Appears in Collections:Випуск 1 (46)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Donchenko.pdf325.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.