DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 1 (46) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13394
Title: Етапи професійного розвитку майбутнього психолога
Authors: Іващенко, Альона Ігорівна
Keywords: професійне самовизначення
професійна підготовка
професійна адаптація
professional self-training
professional adaptation
профессиональное самоопределение
профессиональная подготовка
профессиональная адаптация
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Іващенко А. І. Етапи професійного розвитку майбутнього психолога / А. І. Іващенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 1 (46). - С. 135-142
Abstract: У статті проаналізовано етапи професійного розвитку майбутніх психологів: професійне самовизначення, професійна підготовка і професійна адаптація. На етапі професійного самовизначення відбувається вибір майбутньої професії, тобто визначення свого місця в житті. За вибором професії логічно слідує етап професійної підготовки, який є тривалим і динамічним процесом, а його якість і результативність залежать від злагодженості усіх учасників, від систематичності і послідовності дій, урахування індивідуальних особливостей майбутніх фахівців. Недосконалості, допущені прорахунки, можуть мати серйозні наслідки, у тому числі під час професійної адаптації, яка є процесом входження людини в професію і гармонізації її взаємодії з професійним середовищем і діяльністю. На успішність професійної адаптації впливають індивідуально-психологічні особливості майбутнього психолога.
In this article we have analyzed the stages of professional development of future psychologists. They are professional self-determination, professional training and professional adaptation.On the stage of professional self-selects students are choosing their future profession, that is the definition of their place in life. After their choice of profession is complete should be the stage of logical training, which is a long and dynamic process, and the quality and effectiveness of it depends on the coherence of all the participants, from the regularity and consistency of the activities, taking into account the individual characteristics of future specialists. Imperfections, miscalculations will have serious consequences, including the professional adaptation, which is the process of entering him in his profession and harmonization of its interaction with the professional environment and activities. The individual psychological characteristics of a future psychologist have a great influence on the success of professional adaptation. If person has passed all stages of professional development successfully it perfect master of his profession and be satisfied with their work.
В статье проанализированы этапи профессионального развития будущих психологов: профессиональное самоопределение, профессиональная подготовка и профессиональная адаптация.На этапе профессионального самоопределения происходит выбор будущей профессии, то есть определение своего места в жизни. За выбором профессии логично следует этап профессиональной подготовки, который является длительным и динамичным процессом, а его качество и результативность зависят от слаженности всех участников, от систематичности и последовательности действий, учета индивидуальных особенностей будущих специалистов. Несовершенства, допущенные просчеты, могут иметь серьезные последствия, в том числе во время профессиональной адаптации, которая является процессом вхождения человека в профессию и гармонизации его взаимодействия с профессиональной средой и деятельностью. На успешность профессиональной адаптации влияют индивидуально- психологические особенности будущего психолога. От успешности прохождения всех этапов профессионального развития зависит правильность выбора профессии, совершенное овладение ею, способность к творческому решению профессиональных задач, удовлетворенность своей деятельностью.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13394
Appears in Collections:Випуск 1 (46)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivaschenko.pdf332.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.