DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 2 (47) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13372
Title: Особливості та зміст процедури психологічної корекції працівників правоохоронних органів, які страждають на психосоматичні розлади
Authors: Шелег, Л. С.
Keywords: корекція
психосоматичний статус
емоційно-вольова сфера
стресостійкість
саморегуляція
коррекция
психосоматический статус
эмоционально-волевая сфера
стрессоустойчивость
саморегуляция
correction
psychosomatic status
emotional-volitional sphere
stress resistance
self-control
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шелег Л. С. Особливості та зміст процедури психологічної корекції працівників правоохоронних органів, які страждають на психосоматичні розлади / Л. С. Шелег // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 2 (47). - С. 261-267
Abstract: У статті обґрунтовано, що психологічний супровід правоохоронної діяльності передбачає реалізацію двох взаємопов'язаних етапів: психодіагностичного та корекційного. При цьому сутність корекційного етапу полягає в: 1) формуванні професійно важливих якостей співробітників, зокрема, їх емоційно-вольової сфери; 2) формуванні вмінь і навичок безконфліктного оцінювання життєвих ситуацій, 3) формуванні стресостійкості та корекції негативних психічних станів; 4) навчанні технікам і методам саморегуляції. Його метою слід вважати зниження інтенсивності індивідуальних стресових реакцій та їх впливу на психосоматичний статус особистості правоохоронця.
В статье обосновано, что психологическое сопровождение правоохранительной деятельности предусматривает реализацию двух взаимосвязанных этапов: психодиагностического и коррекционного. При этом сущность коррекционного этапа состоит в: 1) формировании профессионально важных качеств сотрудников, в частности, их эмоционально-волевой сферы; 2) формировании умений и навыков бесконфликтного оценивания жизненных ситуаций, 3) формировании стрессоустойчивости и коррекции негативных психических состояний; 4) обучении техникам и методам саморегуляции. Его целью cледует считать снижение интенсивности индивидуальных стрессовых реакций и их влияния на психосоматический статус личности правоохранителя.
In the article the author explains that the psychological support of law enforcement includes the implementation of two interrelated stages: diagnostic and correctional. The essence of the correction phase is to: 1) the formation of professionally important qualities of employees, in particular, their emotional-volitional sphere; 2) the formation of skills of conflict-free evaluation situations; 3) the formation of stress resistance and correction of negative mental states; 4) the teaching techniques and methods of self-regulation. Its purpose is to reduce the intensity of individual stress reactions and their influence on the psychosomatic status of the individual police officers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13372
Appears in Collections:Випуск 2 (47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheleh.pdf373.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.