DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 2 (47) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13320
Title: Пути преодоления деструктивных психологических защит у педагогов
Authors: Резникова, Е. А.
Keywords: психологічний захист
педагогічна діяльність
психоаналіз
тілесно орієнтована психотерапія
гештальтпсихології
гуманістична психологія
психологическая защита
педагогическая деятельность
психоанализ
телесно ориентированная психотерапия
гештальтпсихология
гуманистическая психология
psychological defense
teaching activities
psychoanalysis
body oriented psychotherapy
humanistic psychology
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Резникова Е. А. Пути преодоления деструктивных психологических защит у педагогов / Е. А. Резникова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 2 (47). - С. 239-246
Abstract: У статті проведено теоретичний аналіз проблеми психологічного захисту особистості; визначено їх деструктивний вплив на професійно-педагогічну діяльність; окреслено шляхи пошуку ефективних альтернатив психологічним захистам. Охарактеризовано особливості психотерапевтичної роботи із захисними механізмами в рамках психоаналізу, тілесно орієнтованої психотерапії, індивідуальної психології, гештальтпсихології, гуманістичної психології, вітчизняних психотерапевтичних практиках. Доведено, що процес усвідомлення механізмів психологічного захисту є обов’язковою умовою зниження їх інтенсивності. Розглянуто інтегративну теорію копінг поведінки Р. Лазаруса и С. Фолькман у якості найбільш продуктивного підходу до вивчення поведінки педагога. Зроблено припущення, що розвиток у педагогів базисних копінг-стратегій і ряду особистісних копінг-ресурсів, надасть можливість знизити інтенсивність деструктивних механізмів захисту, сформувати ефективну копінг- поведінку, необхідну для здійснення педагогічної діяльності.
В статье проведен теоретический анализ проблемы психологической защиты личности; определены их деструктивное влияние на профессионально-педагогическую деятельность; намечены пути поиска эффективных альтернатив психологическим защитам. Охарактеризованы особенности психотерапевтической работы с защитными механизмами в рамках психоанализа, телесно ориентированной психотерапии, индивидуальной психологии, гештальт, гуманистической психологии, отечественных психотерапевтических практиках. Доказано, что процесс осознания механизмов психологической защиты является обязательным условием снижения их интенсивности. Рассмотрена интегративная теория копинг поведения Р. Лазаруса и С. Фолькман в качестве наиболее продуктивного подхода к изучению поведения педагога. Сделано предположение, что развитие у педагогов базисных копинг-стратегий и ряда личностных копинг-ресурсов, позволит снизить интенсивность деструктивных механизмов защиты, сформировать эффективное копинг-поведение, необходимое для осуществления педагогической деятельности.
In the article it is fulfilled the theoretical analysis of the problem of psychological protection of an individual; it is defined its destructive impact on the professional and psychological activity; it is drawn the ways of looking for the effective alternatives to the psychological protections. The peculiarities of psychological therapeutic work with the protection mechanisms within psychoanalysis, body oriented therapy, individual psychology, Gestalt psychology, humane psychology, native psychotherpeutical practices are characterized. It is proved that the process of realizing the mechanisms of psychological protection is the obligatory condition of lowering their intensity. It is Analyzed the integrative theory of coping behavior by R. Lazarus and S. Folkman in terms of the most productive approach to studying the teacher’s behavior. It is supposed that the development teachers’ basic coping strategies will give the opportunity to lower the intensity of the destructive mechanisms of protection, to form the effective coping behavior which is necessary to provide the pedagogical activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13320
Appears in Collections:Випуск 2 (47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reznykova.pdf339.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.