DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3(58) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13291
Title: Вплив засобів спортивного орієнтування на фізичну підготовленість студентів технічних спеціальностей
Authors: Король, С. А.
Keywords: фізична підготовленість
студент
технічна спеціальність
физическая подготовленность
студент
техническая специальность
physical fitness
a student
a technical specialty
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Король С. А. Вплив засобів спортивного орієнтування на фізичну підготовленість студентів технічних спеціальностей / С. А. Король // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 3 (58) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – C. 60-64
Abstract: У статті експериментально обґрунтувано вплив засобів спортивного орієнтування в рамках авторської програми фізкультурно-оздоровчих занять на показники фізичної підготовленості студентів технічних спеціальностей. У дослідженні брали участь 102 студенти: 2 експериментальних (25 юнаків і 24 дівчини) та 2 контрольних груп (27 юнаків і 26 дівчат). Використано метод оцінювання фізичної підготовленості за Т. Ю. Круцевич. За результатами дослідження встановлено, що в експериментальних групах статистично вірогідно на рівні р < 0,05–0,001 покращилися майже всі показники фізичної підготовленості, крім гнучкості, а також силової витривалості верхніх кінцівок у юнаків (р > 0,05). Середньогрупова оцінка фізичної підготовленості підвищилася на 5,64 бала у юнаків і на 7,96 бала у дівчат, забезпечивши перехід із «середнього» до «вище середнього» рівня. Кількість студентів із вище середнього рівнем фізичної підготовленості зросла на 40,00 % у юнаків і на 45,83 % у дівчат. Отримані результати вказують на позитивний вплив засобів спортивного орієнтування на фізичну підготовленість студентів технічних спеціальностей у процесі фізичного виховання.
В статье экспериментально обосновать влияние средств спортивного ориентирования в рамках программы физкультурно-оздоровительных занятий на показатели физической подготовленности студентов технических специальностей. В исследовании принимали участие 102 студента: 2 экспериментальных (25 юношей и 24 девушки) и 2 контрольных групп (27 юношей и 26 девушек). Использован метод оценки физической подготовленности по Т. Ю. Круцевич. По результатам исследования установлено, что в экспериментальных группах статистически достоверно на уровне р < 0,05–0,001 улучшились все показатели физической подготовленности, кроме гибкости, а также силовой выносливости верхних конечностей у юношей (р > 0,05). При этом среднегрупповая оценка физической подготовленности повысилась на 5,64 балла у юношей и на 7,96 баллов у девушек, обеспечив переход из «среднего» до «выше среднего» уровня. Полученные результаты указывают на положительное влияние средств спортивного ориентирования на уровень физической подготовленности студентов технических специальностей в процессе физического воспитания.
In the article it is proved experimentally the influence of orienteering means within the author's programme of fitness classes on indicators of physical fitness of students of technical specialties. 102 students of 2 experimental (25 boys and 24 girls) and 2 control groups (27 boys and 26 girls) took part in the experiment. We used the method of evaluation of physical fitness by T.Y. Krutsevych. According to the results of testing it was identified statistically significantly at the level of p <0,05–0,001 the improvement of such indicators of physical fitness as : total endurance , speed of upper and lower limbs, power-speed qualities, maximum force, strength endurance of upper limbs (girls) and the trunk, agility and balance. It wasn’t proved that there were significant changes in the flexibility and strength endurance of young men’s upper limbs (р > 0.05). The average group rating of physical fitness increased by 5.64 points for boys and by 7.96 points for girls. It provided a transition from "average" to "above average" level. The number of students with “above average” of physical fitness has increased by 40.00% for boys and 45.83% for girls. The results confirm the existing research (Ivannikova T.V., 2007; Klyuchnikova N.M, 2007) as for the authenticity of the changes in total endurance, power-speed qualities of students under the influence of orienteering means in the process of physical education within the lack of their efficiency for the development of flexibility. Moreover the experimental results extend knowledge as for the efficiency of orienteering means on the development of other physical qualities of students and its influence on the level of physical fitness in general.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13291
Appears in Collections:Випуск 3(58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kоrol.pdf319.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.