DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 1 (46) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13201
Title: Самоставлення та цінності жінок з різним рівнем сімейної тривоги
Authors: Волошок, Олена В`ячеславівна
Keywords: особистість жінки
самоставлення
ціннісні орієнтації
сімейна тривога
нервово-психічну напругу
woman's personality
self-attitude
values
family anxiety
mental stress
личность женщины
самоотношение
ценностные ориентации
семейная тревога
нервно-психическое напряжение.
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Волошок О. В. Самоставлення та цінності жінок з різним рівнем сімейної тривоги / О. В. Волошок // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 1 (46). - С. 72-78
Abstract: Психічне здоров'я жінки є важливою проблемою в сучасній науковій психології. Самоотношение і цінності, як домінуючі компоненти в структурі особистості впливають на особистісну реалізацію і задоволеність життям. У статті наводяться результати емпіричного дослідження особистісних рис жінок з різним рівнем сімейної тривоги. Автор розкриває відмінності в рисах самоставлення і ціннісних орієнтаціях жінок з низьким і середнім рівнем нервово-психічної напруги. Жінки, яким властиві середні показники сімейної тривоги мають нижчий рівень загального самоставлення, порівняно з жінками з низьким рівнем сімейної тривоги. В кінці статті наводяться практичні рекомендації жінкам з підвищеним рівнем сімейної тривоги.
Mental health of women is an important issue in the modern scientific psychology. The selfattitude and the values as a dominant component in the personality structure, determine the effectiveness of the activities affect the personal realization and life’s satisfaction. The article presents the results of an empirical research of personality traits of women with different levels of family anxiety. The author reveals the differences in self-attitude and the value orientations of women in low- and middle-mental stress. The women with average values of family anxiety have lower rates in self-attitude and only highest score on a scale self-incrimination compared with women with low family anxiety. At the end of the article provides practical advice to women with higher levels of family anxiety.
Психическое здоровье женщины является важной проблемой в современной научной психологии. Самоотношение и ценности, как доминирующие компоненты в структуре личности влияют на личностную реализацию и удовлетворенность жизнью. В статье приводятся результаты эмпирического исследования личностных черт женщин с разным уровнем семейной тревоги. Автор раскрывает отличия в чертах самоотношения и ценностных ориентациях женщин с низким и средним уровнем нервно-психического напряжения. Женщины, которым свойственны средние показатели семейной тревоги имеют более низкий уровень общего самоотношения, сравнительно с женщинами с низким уровнем семейной тривоги. В конце статьи приводятся практические рекомендации женщинам с повышеным уровнем семейной тривоги.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13201
Appears in Collections:Випуск 1 (46)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voloshok.pdf381.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.