DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13194
Title: Розгляд граней поезії з майбутніми перекладачами
Other Titles: Talking with Future Translators about the Edges of Poetry
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: університет
студенти-перекладачі
Поль Верлен "Мистецтво поезії"
Томас Дилан
вірш «Не йди смиренно в ніч»
поетичний текст
переклад
професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
кіномистецтво
фільм «Звуки музики» (США)
фільм «Інтерстеллер» (Великобританія-США)
«Заборонене кохання» (Великобританія)
«Заборонене кохання» (Великобританія)
музичне мистецтво
І.Стравинський
Дж. Кейл
university
poetry
students
professionally oriented foreign language teaching
Tomas Dylan "Do not go gentle into that good night"
Verlain Paul "Art Poétique"
movie «The Sound of Music» (USA)
movie «Intersteller» (2014, UK-USA)
movie «The Edge of Love» (UK)
Igor Stravinsky
John Cale
Issue Date: 2017
Publisher: AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland
Citation: Петько Л.В. Розгляд граней поезії з майбутніми перекладачами / Л.В.Петько // Innovative processes in education : Collective monograph. − AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland, 2017. − С. 160−182.
Series/Report no.: Педагогіка. Філологія;
Abstract: Робота присвячена формуванню професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету на прикладі розгляду складності перекладу віршів Поля Верлена та валійського поета Дилана Томаса, правильного відображення форми і змісту перекладного тексту, використовуючи фільмм «Інтерстеллер» (Велика Британія, США, 2014, реж. Кристофер Нолан) та «Заборонене кохання» (2008, Велика Британія, реж. Джон Мейбері), а також використання поезій зазначених поетів у музичній творчості І.Стравінського та Дж.Кейла
The article deals with the interpretation and translations “Art Poétique” by Verlain Paul and “Do not Go Gentle into That Good Night” by Dylan Thomas, one of the writers who has often been associated with Welsh literature and culture in the last sixty years, by way of illustration the movie «Intersteller» (2014, UK-USA), «The Edge of Love» (2008, UK), «The Sound of Music» (USA, 1965); pieces of music by I.Stravinsky and John Cale on these poems are given.
Description: 1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс / Б.Асафьев ; ред. Е.М.Орлова. – Ленингад : Изд-во «Музыка», 1971. – 374 с. 2. Безкоровайна О.В. Навчальний переклад: теоретичний аспект / О.В. Безкоровайна, Л.В.Мороз // Фаховий та художній переклад : теорія, методологія, практика : мат. V Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – С. 42–48. 3. Безкоровайна О.В. Пріоритетні тенденції розвитку методики викладання іноземних мов та культур в контексті особистісно орієнтованого підходу / О.В.Безкоровайна // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. − № 9. – С. 17−21. 4. Бетаки Василий Павлович. Томас Дилан. Полное каноническое собрание стихов [Web site] / В.П.Бетаки. − Access mode : http://lit.lib.ru/b/betaki_w_p/text_0180.shtml 5. Бунтуй, бунтуй, что умирает свет ; пер. О.Седоковой [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://classic-online.ru/ru/production/33729 6. Верлен Поль. Вірші [Електронний ресурс] / Поль Верлен. – Режим доступу : http://ae-lib.org.ua/texts-c/verlaine__poesie_by_other__ua.htm 7. Верлен Поль. Искусство поэзии [Электронный ресурс] / Поль Верлен ; пер.Б.Пастернака. – Режим доступа : http://litera.edu.ru/catalog.asp?ob_no=14088&cat_ob_no=14085 8. Верлен Поль. Искусство поэзии [Электронный ресурс] / Поль Верлен ; пер. В.Брюсова. – Режим доступа : https://ru.wikisource.org/wiki/Искусство_поэзии_(Верлен/Брюсов) 9. Вернидуб Р.М. Організація професійної підготовки в провідних університетах України / Р.М.Вернидуб // Гілея : наук. вісник. – 2012. − № 60 (5). – С. 566−570. 10. Вернидуб Р.М. Розгортання нової дидактичної моделі професійно-педагогічної підготовки сучасного вчителя / Р.М.Вернидуб // Нова парадигма. – 2011. − Вип. 104. – С. 22−31. 11. Віланела [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Віланела 12. Дармодехина Анна Николаевна Проблемы интерпретации и перевода поэтического текста // ИСОМ. − 2013. − № 6. – С. 166-170. URL : http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-interpretatsii-i-perevoda-poeticheskogo-teksta (дата обращения: 04.01.2017). 13. Дождьова І. Боб Дилан отримав Нобеля [Web Site] / І.Дождьова. − Access mode : http://znaj.ua/news/world/68130/bob-dilan-otrimav-nobelya.html 14. Ємець О.В. Семантика, синтактика та прагматика тропів в аспекті поетизації художньої прози (на матеріалі оповідань Ділана Томаса) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ємець О. В. ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. − К., 2000. − 19 с. 15. Звуки музыки (слова песен из к-ма «The Sound of Music», англ., рус. язык) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://soundtrack.lyrsense.com/the_sound_of_music/the_sound_of_music 16. Кассель Елена. Дилан Томас: Жизнь и творчество (27 октября 1914 – 9 ноября 1953 [Электронный ресурс] / Елена Кассель. − Режим доступа : http://bolvan.ph.utexas.edu/~vadim/betaki/Dylan_Thomas/article.html 17. Кикоть Валерій. Семантична ієрархія поетичного твору та переклад / Валерій Кикоть // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 40 (253). – С. 134–139. 18. Кияновська Л. Вплив творчості Ігоря Стравинського на творчість М.Колеси і М.Скорика [Електронний ресурс] / Л.Кияновська // Музикознавчі студії: зб. наук. пр. – Вип. 2. Ігор Стравинський: дискурс творчості (до 125-річчя з дня народження) / Уклад. та упор. О.І. Коменда. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 204 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/MuzS/2008_2.htm 19. Кліпкова О.І. Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управлінні підприємством / О.І.Кліпкова //Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2011. − С. 76−80. 20. Ковалевський Володимир. Ритмічні засоби українського літературного вірша: спроба систематики. – Частина І. Ритм окремого віршованого рядка. Поняття ритму віршованого твору / Володимир Ковалевський. – К. : Рад. письменник, 1960. – 235 с. URI http://www.anthropos.org.ua/jspui/handle/123456789/2753 21. Нечволод Л.І. Сучасний словник іншомовних слів / Л.І.Нечволод. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 768 с. 22. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / [укл. В.Яременко та ін.]. – К. : Вид-во «Аконіт», 2008. – Т. 2. – 928 с. 23. Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи : колективна монографія / за ред. Л.М.Черноватого, О.А.Кальниченка, О.В.Ребрія ; кафедра теорії та практики перекладу англ. мови Харківського нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 568 с. 24. Петько Л.В. Вивчення гендерних ролей та взаємовідносин у сім’ї зі студентами ВНЗ на практичних заняттях з іноземної мови / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наук. праць [за ред. А.Й.Капської]. – Вип. 14 (частина ІІ). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – С. 112–123. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7871 25. Петько Л.В. Виховний і професійний аспекти музично-педагогічної спрямованості навчання іноземної мови студентів ВНЗ у системі музично-педагогічної освіти / Л.В.Петько // Музика та освіта – 2013. – № 3. – C. 14–18. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7872 26. Петько Л.В. Дослідницька діяльність студентів коледжу як одна з умов неперервної освіти / Л.В.Петько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі: зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна». – 2010. – № 7. – С. 122–134. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7831 27. Петько Л.В. Написання і захист рефератів іноземною мовою зa професійним спрямуванням – один із шляхів підготовки студентів до навчання у магістратурі / Л. В. Петько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 35 : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 132–138. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7842 28. Петько Л.В. Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів мистецьких спеціальностей ВНЗ у процесі фахової підготовки / Л.В.Петько // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Вип. 6. – Ч. 3. – Ч. 3. – С. 57–62. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7445 29. Петько Л.В. Педагогічні та виховні ідеї В.О.Сухомлинського у формуваннi професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 3. – С. 181-187. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8484 30. Петько Л.В. Стимулювання готовності майбутніх соціальних педагогів до виховної роботи у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (на прикладі кінофільму «Звуки музики» («The Sound of Music»), США, реж. Уайз, 1965 р.) / Л.В.Петько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі: зб. наук. праць № 9 (11). – К. : Університет «Україна». – 2012. – № 9 (11). – С. 84–95. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7446 31. Рибінська, Ю.А. Креативний переклад як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх філологів [Текст] / Ю.А.Рибінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. − 2013. – № 1. – С. 103–108. 32. Рибінська, Ю.А. Теоретичні і методичні основи професійної комунікативної підготовки майбутніх філологів засобами креативного перекладу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Рибінська Юлія Анатоліївна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 43 с. 33. Рибінська, Ю.А. Принципи реалізації творчого навчання на факультетах іноземних мов / Ю.А.Рибінська // Наукові записки кафедри педагогіки. – 2011. – Вип. XXVII. – C. 178−186. 34. Словник-довідник музичних термінів (за книгами Ю.Є.Юцевича) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://term.in.ua/indeks.html?term=КАНОН 35. Смирнов В.В. Игорь Фёдорович Стравинский [Электронный ресурс] // История зарубежной музыки (начало ХХ – середина ХХ) : уч. для муз. вузов ; общ. ред. В.В.Смирнова. – Глава 31. Камерные вокальные произведения И.Стравинского. Режим доступа : http://www.classic-music.ru/6zm031.html 36. Старюченко Н. Типи художнього діалогу в вокальних творах і. стравинського, написаних на інонаціональні тексти [Электронный ресурс] / Н. Старюченко // Музикознавчі студії: зб. наук. пр. – Вип. 2. Ігор Стравинський: дискурс творчості (до 125-річчя з дня народження) / Уклад. та упор. О.І. Коменда. − Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 204 с. – Access mode : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/MuzS/2008_2.htm 37. Стравинский И. Диалоги. Воспоминания. Рахмышления [Электронный ресурс] / М.Стравинский. – Режим доступа : http://www.libros.am/book/read/id/355283/slug/dialogi.-vospominaniya.-razmyshleniya 38. Томас Д. Собрание стихотворений 1934−1953 [Электронный ресурс] / Д.Томас ; пер. с англ. В.Бетаки ; послесл. и комм. Е.Кассель. – Б.М. : Salamandra P.V.V., 2010. − 258 с. − Ресурс доступу : http://bolvan.ph.utexas.edu/~vadim/betaki/Dylan_Thomas/book.pdf 39. Уотс Алан. Мир как пустота. – Ч.1. [Электронный ресурс] / Алан Уотс. – Режим доступа : http://www.liveinternet.ru/users/lotal/post390740454/ 40. Фалалеева Е.И. Полиязычие в вокальной музыке И.Ф.Стравинского (к постановке проблемы) [Электронный ресурс] / Фалалеева Елена Игоревна : дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 – музыкальное искусство. – Санкт-Петербург, 2005. – Режим доступа : http://cheloveknauka.com/v/128357/d#?page=9 41. Франс Анатоль. Поль Верлен [Електронний ресурс] / Анатоль Франс. – Режим доступу : http://www.zarlit.com/critika/5.html 42. Art poétique − Paul Verlaine lu par Yvon Jean [Web site]. – Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=RmzvgItM4tc 43. Cale John. The Falkland Suite [Web site] / John Cale and Metropole Orchestra, 1987. – Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=FzxJ31T6PlM 44. Dylan Thomas reads "Do Not Go Gentle Into That Good Night" [Web site]. – Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=1mRec3VbH3w 45. Dylan Thomas reads Do Not Go Gentle Into That Good Night [Web site]. − Access mode : https://letterpile.com/poetry/Analysis-of-Poem-Do-Not-Go-Gentle-Into-That-Good-Night-by-Dylan-Thomas 46. Do Not Go Gentle Into That Good Night [Web site]/ – Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=cGB_3AW5Xug 47. Intersteller [Web site] (movie, 2014, USA, United Kingdom, dir. Christopher Nolan) − Access mode : http://hdmovie2k.co/watch-interstellar1-2014-online-putlocker-solarmov-primewire-free#video=bc3e2a15 48. List of images on the cover of Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band [Web Site]. − Access mode : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_images_on_the_cover_of_Sgt._Pepper's_Lonely_Hearts_Club_Band 49. Nagaraju Ch. A Study Of Dylan Thomas’s Poetry [Web site] / Ch.Nagaraju, K.V.Seshaiah // Journal of Humanities and Social Science. – 2012 (Sep-Oct.). –Volume 1. – Issue 2. – PP. 06−10. – Access mode : http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/vol1-issue2/B0120610.pdf?id=5595 50. Nicolas J.L. Dylan (Tomas) [Web Site] / J.L.Nicolas // Travell Magazine. –Access mode : http://www.world-in-words.com/news/dylan-thomas-/ 51. On Mahler and Britten / ed. Philip Reed. – Aldeburgh : The Boydell Press, 1995. – 359 p. 52. Pet’ko L.V. A Study Tomas Dylan’s Poetry with Future Translators=Вивчення поезії Томаса Дилана з майбутніми перекладачами / L.V.Pet’ko // Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. − Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2016. – S. 315−320. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12555 53. Pet’ko L.V. Formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university for students of art specialties / L.V.Pet’ko // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. – Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. – P. 395− 398. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/97795 54. Rosen Jody. Everything You Know About Sgt. Pepper’s is Wrong. Revisionist Beatles History [Web Site] / Jody Rosen. – June 8 2007. − Access mode : http://www.slate.com/articles/arts/music_box/2007/06/everything_you_know_about_sgt_peppers_is_wrong.html 55. Talking with poets [Web site] / Ed. Harry Thomas. – New Yourk : Handel Book, 2002. – 140 p. – Access mode : https://books.google.com.ua/books?id=tIFixGrhwVcC&pg=PA109&lpg=PA109&dq 56. The Edge of Love [Web site] (movie, 2008, United Kingdom, director John Maybury). − Access mode : http://ffilms.org/the-edge-of-love-2008/ http://pikabu.ru/story/stikhotvorenie_dilana_tomasa_kotoroe_tsitiruyut_v_filme_interstellar__nazyivaetsya_do_not_go_gentle_into_that_good_night_2832114 57. The Sound of Music (movie, USA, 1965. Director: Robert Wise). − [Web Site]. – Access mode : http://www.upstreamis.tv/the-sound-of-music-1965/ 58. The Sound of Music (song, Julia Roberts) [Web site]. − Access mode : http://mp3.cc/m/223794-julie-andrews/1281281-the-sound-of-music/ 59. Tomas Dylan. Do Not Go Gentle Into That Good Night [Web site] / Dylan Tomas. − Access mode : https://www.poets.org/poetsorg/poem/do-not-go-gentle-good-night 60. Thomas Dylan. Do not go gentle / Dylan Thomas ; перевод Вячеслава Чистякова [Web site]. − Access mode : https://www.stihi.ru/2014/07/11/1803 61. Stravinsky Igor. In Memoriam Dylan Thomas [Web site] / Conductor: Dominick DiOrio,. Presented as part of Dominick DiOrio's Master of Musical Arts Recital at Yale University − Battell Chapel − October 5, 2008. − Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=9fA87UOZfIM 62. Verlain Paul. Art Poétique [Web site] / Paul Verlen. − Access mode : https://fr.wikisource.org/wiki/Art_poétique_(Verlaine) 63. Vincenzo Capirola. La villanella [Web site]. − Access mode : http://www.seagullsully.it/medievalsongs/rinascimento/vc_villanella.html
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13194
ISBN: 978-617-7214-51-8
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko LV, 2017, Poland.pdfфахова стаття357.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.