DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 1 (46) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13179
Title: Динаміка розвитку віри у молодшому шкільному та підлітковому віці
Authors: Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
Keywords: віра
віра в себе
віра в іншого
віра в соціальні цінності
духовно-релігійна віра
містична віра
faith
faith in oneself
faith in the other
the belief in social values
spiritual and religious faith
mystical faith
вера
вера в себя
вера в другого
вера в социальные ценности
духовно-религиозная вера
мистическая вера
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Алєксєєва Ю. А. Соціально-психологічні умови розвитку віри в юнацькому віці / Ю. А. Алєксєєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 1 (46). - С. 3-11
Abstract: В статті презентований аналіз специфіки розвитку віри як інтегрального особистісного утворення в дітей молодшого шкільного та підліткового віку. Відзначається зв'язок динаміки розвитку віри з показниками психічного розвитку (новоутвореннями, провідними видами діяльності), характерних для кожного вікового періоду. Розглядається розвиток структурних компонентів віри дитини у молодшому шкільному та підлітковому віці (когнітивного, емоційного, ціннісно-мотиваційного, поведінкового) та видів віри (віри в себе, в іншого, в соціальні цінності, духовно-релігійної, містичної).
The article analyzes the question of the faith development specificity as an integral personal formation at primary school age and juvenile children. It notes the relationship of the faith dynamics development with the indices of mental development (tumors, leading activities), specific to each age period . The article gives full attention to the development of faith structural components of childs personality at primary school age and juvenile (cognitive, emotional, value-motivational, behavioral) and kinds of faith ( belief in onerself, in others, social values, spiritual- religious and mystical).
В статье проанализирован вопрос специфики развития веры как интегрального личностного образования у детей младшего школьного и подросткового возраста. Отмечается связь динамики развития веры с показателями психического развития (новообразованиями, ведущими видами деятельности), характерными для каждого возрастного периода.. Рассматривается развитие структурных компонентов веры ребенка младшего школьного и подросткового возраста (когнитивного, эмоционального, ценностно-мотивационного, поведенческого) и видов веры (веры в себя, в других, социальные ценности, духовно-религиозной и мистической).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13179
Appears in Collections:Випуск 1 (46)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alieksieieva.pdf345.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.