DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 3 (48) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13138
Title: Особливості переживання самотності особами зрілого віку
Authors: Сергієнко, І. І.
Кубриченко, Т. В.
Keywords: самотність
емоційна самотність
соціальна самотність
одиночество
эмоциональное одиночество
социальное одиночество
loneliness
emotional loneliness
social loneliness
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Сергієнко І. І. Особливості переживання самотності особами зрілого віку / І. І. Сергієнко, Т. В. Кубриченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – № 3(48). – C. 136-146
Abstract: У статті представлено результати теоретичного обґрунтування та емпіричного дослідження вікових і статевих особливостей переживання самотності особами зрілого віку. Представлено визначення змісту поняття самотності, види, типи, стани самотності, рівні та причини виникнення. У результаті емпіричного дослідження показано, що самотні жінки другого періоду зрілості більш глибоко переживають самотність, ніж молоді самотні жінки. Відзначено, що самотні чоловіки віком 35-60 років характеризуються вищими показниками неглибокого переживання актуальної самотності, ніж самотні чоловіки першого періоду зрілості. Самотні жінки другого періоду зрілості мають вищі показники глибокого переживання актуальної самотності, надмірно глибокого переживання самотності порівняно із самотніми чоловіками такого віку. У самотніх жінок другого періоду зрілості вище показники за відчужуючим видом самотності, ніж у самотніх жінок першого періоду зрілості, водночас самотні чоловіки 35-60 років переважають молодших за віком чоловіків першого періоду зрілості за дисоційованою самотністю. Показано, що у самотніх жінок другого періоду зрілості значно вищими є показники дифузної і відчужуючої самотності, ніж у групі самотніх чоловіків цього віку. Результати дослідження можуть бути застосовані у практичній діяльності працівників соціально-психологічних служб при проведенні психологічного консультування, психологічної профілактики у роботі з особами зрілого віку.
В статье представлены результаты теоретического обоснования и эмпирического исследования возрастных и половых особенностей переживания одиночества лицами зрелого возраста. Представлено определения содержания одиночества, типы, виды, состояния одиночества, уровни и причины возникновения. В результате эмпирического исследования показано, что одинокие женщины второго периода зрелости более глубоко переживают одиночество, чем молодые одинокие женщины. Отмечено, что одинокие мужчины в возрасте 35-60 лет характеризуются более высокими показателями неглубокого переживание актуального одиночества, чем одинокие мужчины первого периода зрелости. Одинокие женщины второго периода зрелости имеют высокие показатели глубокого переживания актуального одиночества, чрезмерно глубокого переживания одиночества по сравнению с одинокими мужчинами этого возраста. У одиноких женщин второго периода зрелости выше показатели по отчуждающему виду одиночества, чем у одиноких женщин первого периода зрелости, в то же время одинокие мужчины 35-60 лет превышают младших по возрасту мужчин первого периода зрелости за диссоцированным видом одиночества. Показано, что у одиноких женщин второго периода зрелости значительно выше показатели диффузного и отчуждающего одиночества, чем в группе одиноких мужчин этого возраста. Результаты исследования могут быть применены в практической деятельности работников социально-психологических служб при проведении психологического консультирования, психологической профилактики в работе с лицами зрелого возраста.
The article dwells upon the results of theoretical grounds and empirical study of age and sex differences of loneliness by persons of mature age. The determination of the content of loneliness, kinds, and types of loneliness, levels and causes are named. As a result of empirical study it's been shown that single women of the second period of maturity of more deeply experiencing loneliness than young single women. It is noted that single men aged 35-60 years are characterized by higher shallow experience actual loneliness than single men of the first period of maturity. Single women the second period has high current deep feelings of loneliness, excessive deep feelings of loneliness compared to single men of this age. Among single women the second period of maturity of above indicators in mind alienating loneliness than single women of the first mature age, at the same time, single men 35-60 years exceed the younger men of the first period of maturity for disallowance kind of loneliness. It is shown that the single women of the second mature age in the significantly higher diffuse and alienating loneliness, than in the group of single men of this age. The results of the study can be applied in practical activities of employees of social and psychological services in the conduct of psychological counseling, psychological prevention in work with persons of mature age.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13138
Appears in Collections:Випуск 3 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serhiienko_Kubrichenko.pdf344.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.