DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 3 (48) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13134
Title: Художньо-мовленнєва діяльність як засіб розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
Authors: Грузинська, І. М.
Keywords: діяльність
діяльнісний підхід
художньо-мовленнєва діяльність
деятельность
деятельностный поход
художественно-речевая деятельность
activity
activity approach
artistic-speech activity
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Грузинська, І. М. Художньо-мовленнєва діяльність як засіб розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку / І. М. Грузинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – № 3(48). – C. 210-216
Abstract: У статті висвітлюється питання організації художньо-мовленнєвої діяльності, як засобу розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку. Розкрито сутність понять художньо-мовленнєвий розвиток дітей, художньо-мовленнєва діяльність, творча уяви. Різнопланово розглянуто проблему розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку: в психологічному аспекті, педагогічному та лінгводидактичному. Проаналізовано в історичному аспекті діяльнісний підхід до розвитку особистості дитини, вплив художньо-мовленнєвої діяльності на розвиток уяви дітей старшого дошкільного віку. Вказано найзначущі чинники особливостей розвитку уяви в дошкільному віці. Розкрито сутність поняття інтегративного підходу до використання різних видів дитячої творчості. Досліджено на основі праць науковців закономірності розвитку уяви в дітей дошкільного віку, співвідношення між діяльністю дітей та їхньою уявою.
В статье освещается вопрос организации художественно-речевой деятельности, как средства развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. Раскрыта сущность понятий художественно-речевое развитие детей, художественно-речевая деятельность, творческая воображения. Разнопланово рассмотрена проблема развития художественно-речевой деятельности детей дошкольного возраста: в психологическом аспекте, педагогическом и лингводидактичному. Проанализированы в историческом аспекте деятельностный подход к развитию личности ребенка, влияние художественно-речевой деятельности на развитие воображения детей старшего дошкольного возраста. Указано самые значимие факторы особенностей развития воображения в дошкольном возрасте. Раскрыта сущность понятия интегративного подхода к использованию различных видов детского творчества. Исследовано на основе трудов ученых закономерности развития воображения у детей дошкольного возраста, соотношение между деятельностью детей и их воображением.
The article deals with the issue of artistic-speech activity as a mean of development of preschool children’s creative imagination. The essences of the concepts of children’s artistic-speech development, artistic-speech activity, and creative imagination have exposed. The diverse aspects of the problem of preschool children’s artistic-speech activity development have considered: psychological, pedagogical and lingual-didactic aspects. The activity approach to the development of a child, the influence of artistic-language activity on preschool children’s imagination development have analyzed in historical aspect. The most important factors of peculiarities of imagination development in preschool age have indicated. The essence of the concept of integrative approach to diverse kinds of children’s creativity applying has exposed. On the basis of the scholars` works the conformities of law of preschool children’s imagination development has analyzed, the correlation between children’s activity and their imagination has traced.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13134
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти
Випуск 3 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hruzynska.pdf325.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.