DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 3 (48) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13132
Title: Поведінковий компонент рефлексивної компетентності особистості
Authors: Савченко, О. В.
Keywords: рефлексивний досвід
рефлексивна компетентність
поведінковий компонент компетентності
рефлексивный опыт
рефлексивная компетентность
поведенческий компонент компетентности
reflective experience
reflective competence
behavioral component of competence
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Савченко О. В. Поведінковий компонент рефлексивної компетентності особистості / О. В. Савченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – № 3(48). – C. 82-92
Abstract: В статті розглядається рефлексивна компетентність як інтегративне особистісне утворення, що формується в процесі набуття рефлексивного досвіду. Важливу роль в структурі рефлексивної компетентності грає поведінковий компонент, функціонування якого забезпечує прийняття рішень в невизначених ситуаціях за рахунок обирання оптимальних стратегій обробки інформації та застосування стильових властивостей особистості. До складу поведінкового компонента входять три складові, що виконують специфічні функції. Система рефлексивних стратегій вирішення задач виконує інструментальну функцію, забезпечуючи суб’єкта арсеналом відпрацьованих прийомів (когнітивний рівень). Сформовані установки на ретельний аналіз інформації та правильність дій виконують функції координації різних когнітивних процесів та контролю розумової активності суб’єкта (метакогнітивний рівень). Визначена в ході досвіду особистісна позиція, що проявляється в стильових властивостях, забезпечує самоздійснення особистості через конструювання засобів долання проблемно- конфліктних ситуацій, які посилюють інтеграцію «Я-концепції» (особистісний рівень). Було встановлено, що найбільшу вагу серед трьох складових має показник рівня сформованості поведінкового компонента на метакогнітивному рівні. Наявність сформованих установок на аналіз власних форм активності, активізація прийомів інтелектуального контролю, які забезпечують стабільний характер протікання розумової активності, - важливі чинники розвитку поведінкового компонента рефлексивної компетентності та підвищення ефективності інших його складових.
В статье рассматривается рефлексивная компетентность как интегративное личностное образование, которое формируется в процессе приобретения рефлексивного опыта. Важную роль в структуре рефлексивной компетентности играет поведенческий компонент, функционирование которого обеспечивает принятие решений в неопределенных ситуациях за счет выбора оптимальных стратегий обработки информации и активации стилевых свойств личности. В состав поведенческого компонента входят три составляющие, которые выполняют специфические функции. Система рефлексивных стратегий решения задач выполняет инструментальную функцию, обеспечивая субъекта арсеналом отработанных приемов (когнитивный уровень). Сформированные установки на тщательный анализ информации и правильность действий выполняют функции координации различных когнитивных процессов и контроля умственной активности субъекта (метакогнитивный уровень). Выработанная личностная позиция, которая проявляется в стилевых свойствах, обеспечивает самореализацию личности через конструирование средств преодоления проблемно-конфликтных ситуаций, которые усиливают интеграцию и устойчивость «Я-концепции» (личностный уровень). Показано, что наибольший вес среди трех составляющих имеет показатель сформированности поведенческого компонента на метакогнитивном уровне. Наличие сформированных установок на самоанализ, активизация приемов интеллектуального контроля, которые обеспечивают стабильный характер протекания умственной активности, - важные факторы развития поведенческого компонента рефлексивной компетентности и повышения эффективности других составляющих.
The reflective competence is a personal integrative formation which is formed in the process of acquisition of reflexive experience. The behavioral component plays an important role in the structure of reflective competence. Its functioning provides the effective decision-making in undefined situations by choosing the optimal strategies of the information processing and activating of the individual style properties. The internal structure of the behavioral component corresponds to the general structure of the reflective competence, which has three levels of the elements` organization. The components of each level of the behavioral components have specific functions. On the cognitive level of the reflective competence the system of reflective problem-solving strategies realizes an instrumental function. This system contains an arsenal of the formed techniques which provide a quick achievement of goals and save psychological resources. The formed attitude to a thorough information analysis and to correctness of the actions functions as the coordination of the various cognitive processes and the control of the subject`s mental activity in the process of the problem solving. The personal position, that is developed during the individual experience and expressed in the style characteristics, provides the personality`s self-realization through the designing the methods of overcoming the problem-conflict situations, which increase the integration and stability of the «self-concept». The level indicator of a formation of the behavioral component on the metacognitive level has the greatest influence among the three components. The formed attitude to a thorough analysis of their own activity forms, the activation of intelligent control methods, which provide a stable character of the mental activity are important factors of the development of the behavioral component of the reflective competence and efficiency of its other elements. The personal formations on the metacognitive level realize the system- forming function towards to other elements of this component. Their development leads to raising of integration level of the whole system.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13132
Appears in Collections:Випуск 3 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savchenko.pdf353.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.