DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 3 (48) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13129
Title: Work – life balance programmes for personnel: background and context
Authors: Tkalych, M. H.
Keywords: work – life balance personnel of organizations
psychological support
personnel of organizations
баланс “робота – життя”
психологічний супровод
персонал організацій
баланс «работа – жизнь"
психологическое сопровождение
персонал организаций
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Tkalych M. H. Work - life balance programmes for personnel: background and context = Програми балансу "робота - життя" для персонала: наукове підгрунтя / M. H. Tkalych // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 3 (48). - С. 76-82
Abstract: Work – life balance has been an important area of research into organizational psychology. The paper described the background and content of the work – life balance phenomenon and also the implementation of work – life ballance programmes. The main components of the work – life balance are: load balance; time balance; work planning; job complexity; balance of environment; social contacts; balance of pleasure. These components of the work – life balance are influenced by negative factors (work – family (life) / family (life) – work conflicts) and positive factors (resources and benefits of work – family (life) / family (life) - work interface). We also considered theoretical and methodological foundations of work – life balance programmes in psychological support of personnel. The analysis of the problem has shown the changes in the social, economic and psychological conditions of organizing the activities of enterprises. However, there has been an absence of investigations of this phenomenon in Ukraine. We have identified the following conditions for the implementation of work – life balance programmes: involving personnel at all levels, team approach, clear indicators of job performance and quality of life of the staff, warranty for the staff, remuneration, communication, the inclusion of the work – life balance concept, training of gender interaction for the staff into the HR strategy of the organization. In our opinion, these programmes should be implemented in organizations on a regular basis – this will ensure their consistency and validity in psychological support of personnel.
Баланс “робота – життя” є важливою галуззю досліджень в організаційній психології. В статті представлені наукова основа та контекст досліджень феномену балансу “робота – життя”, а також імплементація програм роботи з персоналом, які присвячені цьому балансу. Головними компонентами балансу “робота – життя” є: баланс навантаження, часовий баланс, планування роботи, складність роботи, баланс середовища, соціальні контакти, баланс задоволення. Ці компоненти балансу “робота – життя” знаходяться під впливом негативних факторів (конфлікти “робота – сім’я (життя)” / “сім’я (життя) – робота”) та позитивних факторів (ресурси та переваги взаємодії “робота – життя / життя – робота”). Нами також були розглянуті теоретико-методологічні основи програм балансу “робота – життя” в психологічному супроводі персоналу. Аналіз проблеми показав зміни у соціальних, економічних та психологічних умовах організації діяльності підприємств. Однак, в Україні дослідження цього феномену не представлені. Нами були визначені наступні умови імплементації програм балансу “робота – життя”: залучення персоналу усіх рівнів, командний підхід, чітки індикатори виконання роботи та якості життя персоналу, гарантії персоналу, винагорода, комунікація, включення концепції балансу “робота – життя”, тренінгів гендерної взаємодії для персоналу в HR-стратегії організації. На наш погляд, ці програми повинні бути впроваджені в організаціях на регулярній основі – це підвищіть системність та валідність психологічного супроводу персоналу.
Баланс "работа – жизнь" является важной областью исследований в организационной психологии. В статье представлены научная основа и контекст исследований феномена баланса "работа – жизнь", а также имплементация программ работы с персоналом, посвященные этому балансу. Главными компонентами баланса "работа – жизнь" являются: баланс нагрузки, временной баланс, планирование работы, сложность работы, баланс среды, социальные контакты, баланс удовольствие. Эти компоненты баланса "работа – жизнь" находятся под влиянием негативных факторов (конфликты "работа – семья (жизнь)" / "семья (жизнь) – работа") и положительных факторов (ресурсы и преимущества взаимодействия "работа – жизнь / жизнь – работа"). Нами также были рассмотрены теоретико- методологические основы программ баланса "работа – жизнь" в психологическом сопровождении персонала. Анализ проблемы показал изменения в социальных, экономических и психологических условиях организации деятельности предприятий. Однако, в Украине исследования этого феномена не представлены. Нами были определены следующие условия имплементации программ баланса "работа – жизнь": привлечение персонала всех уровней, командный подход, четкие индикаторы выполнения работы и качества жизни персонала, гарантии персонала, вознаграждение, коммуникация, включение концепции баланса "работа – жизнь", тренингов гендерного взаимодействия для персонала в HR-стратегии организации. На наш взгляд, эти программы должны быть внедрены в организациях на регулярной основе – это повысит системность и валидность психологического сопровождения персонала.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13129
Appears in Collections:Випуск 3 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkalych.pdf303.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.