DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 3 (48) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13119
Title: Professional consciousness of the personality: structural and content analysis
Authors: Shevchenko, N. F.
Keywords: professional consciousness
professional meaning
meaningful content
професійна свідомість
професійні значення
професійні смисли
профессиональное сознание
профессиональные значения
профессиональные смыслы
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Shevchenko N. F. Professional consciousness of the personality: structural and content analysis = Професійна свідомість особистості: структурно-змістовий аналіз / N. F. Shevchenko // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 3 (48). - С. 10-18
Abstract: The article presents structural and content analysis of the personality’s professional consciousness. It has been represented that the category of «professional consciousness» comprises all manifestations of the personality’s consciousness which are connected with its professional activities and are determined by many factors; it integrates both subject operational and motivational personal activity aspects. Professional consciousness is regarded as a kind of psychological entity, which integrates professional values, scientific and theoretical knowledge, professional activity programs as well as personal identification with a certain profession. Professional consciousness represents the nature and level professiogenesis and ensures implementation of professional functions. It has been noted that the complexity of professional consciousness studies is in the lack of works, which would be represented by its structure. The author's position is that the structural organization of the professional consciousness reproduces in a certain way the structure of consciousness. Based on the concept of consciousness O. M. Leontiev, the category of professional consciousness is considered within the unity of three components: the value, meaning, sensuous fabrics.of the unity of three components: meaning, sense, sensory tissue. Professional consciousness has been defined as form of the personality’s consciousness, which is filled with professional meanings, senses and sensual content. It has been characterized the content of these structural components. The conceptual «meaning-sense» tandem has been analyzed within a variety of concepts.
У статті представлено структурно-змістовий аналіз професійної свідомості особистості. Показано, що категорія «професійна свідомість» охоплює всі прояви свідомості особистості, які пов’язуються з її професійною діяльністю і визначаються багатьма чинниками; вона об’єднує предметно-операціональний і мотиваційно-особистісний аспекти діяльності. Професійна свідомість кваліфікується як психологічне утворення, у якому інтегруються професійні цінності, науково-теоретичні знання, програми професійних дій, а також знання людини про себе як про представника певної професії. Професійна свідомість репрезентує характер і рівень професіоґенезу і забезпечує виконання професійних функцій. Акцентовано, що складність дослідження професійної свідомості полягає у відсутності робіт, в яких була б представлена її структура. Позиція автора полягає у тому, що структурна організація професійної свідомості особистості певним чином відтворює структуру свідомості. Ґрунтуючись на концепції свідомості О.М. Леонтьєва, категорія професійної свідомості розглядається у межах єдності трьох компонентів: значення, смислу, чуттєвої тканини. Професійна свідомість визначається як форма свідомості особистості, яка наповнена професійними значеннями, смислами та чуттєвим змістом. Схарактеризовано зміст цих структурних компонентів. Проаналізовано сутність понятійного тандему «значення-смисл» в різних концепціях. Показано, що у значенні відображаються об’єктивні властивості й зв’язки об’єктів та явищ, в особистісному смислі – ставлення суб’єкта до цих об’єктів та явищ, чуттєва тканина характеризується особливістю сприйняття реальності суб’єктом професії. Розглянуто співвідношення буденного і наукового функціональних рівнів професійної свідомості.
В статье представлен структурно-содержательный анализ профессионального сознания личности. Показано, что категория «профессиональное сознание» охватывает все проявления сознания личности, связанные с ее профессиональной деятельностью и определяющиеся многими факторами; она объединяет предметно- операциональный и мотивационно-личностный аспекты деятельности. Профессиональное сознание квалифицируется как психологическое образование, в котором интегрируются профессиональные ценности, научно-теоретические знания, программы профессиональных действий, а также знания человека о себе как о представителе определенной профессии. Профессиональное сознание представляет характер и уровень профессиогенеза, и обеспечивает выполнение профессиональных функций. Акцентировано, что сложность исследования профессионального сознания заключается в отсутствии работ, в которых была бы представлена его структура. Позиция автора заключается в том, что структурная организация профессионального сознания личности определенным образом воспроизводит структуру сознания. Основываясь на концепции сознания А. Н. Леонтьева, категория профессионального сознания рассматривается в рамках единства трех компонентов: значения, смысла, чувственной ткани. Профессиональное сознание определяется как форма сознания личности, которая наполнена профессиональными значениями, смыслами и чувственным содержанием.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13119
Appears in Collections:Випуск 3 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko.pdf312.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.