DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 3 (48) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13117
Title: Філософська, теоретична та методологічна сутність і реалізація системного підходу до організації й проведення наукових досліджень
Authors: Бондар, Володимир Іванович
Keywords: система
систематизація
структуризація
система
систематизация
структуризация
system
ordering
structuring
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Бондар, Володимир Іванович. Філософська, теоретична та методологічна сутність і реалізація системного підходу до організації й проведення наукових досліджень / В. І. Бондар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 3 (48). - С. 3-10
Abstract: Практична організація наукових досліджень в психолого-педагогічних науках засвідчує, що розробка та використання структурно-функціональних моделей частіше виступає декларацією (проголошенням) системного підходу, ніж теоретичним і методичним керівництвом в процесі дослідження. Тому в даній статті ставиться й розв’язується проблемна задача – подати і розглянути системний підхід в контексті широкого гносеологічного аналізу, зорієнтованого на врахування загальної змістової сутності і структури системного пізнання обраного для вивчення предмета дослідження в його статиці (композиція) та динаміці (очікуване функціонування).
Практика осуществления исследований в психолого-педагогических науках свидетельствует о том, что разработка и использование структурно-функциональных моделей чаще является декларацией (провозглашением) системного похода, чем теоретическим и методологическим руководством в процессе исследования. Поэтому в статье ставится и решается проблемная задача – рассмотреть системный подход в контексте широкого гносеологического анализа, сориентированого на учет общей содержательной сущности и структуры системного познания избранных для исследования объектов, явлений и процессов в их статике (композиція предмета исследования) и динамике (его функционирование).
The practical organization of research in the psychological and pedagogical sciences shows that the development and use of structural and functional models often serves as declaration of systematic approach than the theoretical and methodological leadership in the process of research. Therefore, the problem task concerns and solves in this article to submit and review a systematic approach in the context of a broad epistemological analysis oriented to take account of the general nature and structure semantic knowledge system chosen for studing the subject of the research in its static (composition) and dynamics (expected functioning).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13117
Appears in Collections:Випуск 3 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondar.pdf331.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.