DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 3 (48) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13106
Title: The psychological research of dominant characteristics of types of organizational culture: perceived by students
Authors: Ishchuk, O. V.
Keywords: organizational culture
students
state ownership
організаційна культура
студенти
державна форма власності
организационная культура
студенты
государственная форма собственности
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ishchuk, O. V. The psychological research of dominant characteristics of types of organizational culture: perceived by students = Психологічне дослідження домінуючих характеристик типів організаційної культури: бачення студентів / O. V. Ishchuk // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 3 (48). - С. 32-40
Abstract: The article highlights the relevance of theoretical and empirical study of psychological characteristics of student’s perception of their own organizational culture of the university, presented a methodology for evaluating of organizational culture and analysis of diagnosis. Revealed the essence of the organizational culture of the university, are features of student’s perception of public institutions of higher education and of private institutions of higher education of the organizational culture of their own university. The article explains that, in public institutions of higher education the dominant types of organizational culture were the clan and market cultures. The private institutions of higher education had mainly clan culture. This example demonstrates the inconsistency of student’s perception of organizational culture of institution of higher education. Detailed analysis of real student’s vision by dominant type of organizational culture in their own university. Organizational Culture Assessment Instrument – ОСАІ allows to estimate six key parameters of organizational culture, which include: 1) the major differences; 2) the overall style of leadership; 3) HR (human resources); 4) essential communications (connection nature); 5) the strategic objectives of the operation and development; 6) the criteria for success. The psychological analysis features and provides guidance regarding the inconsistency of student’s perception about the dominant type of organizational culture. This article describes the prospects for further study of the problem of the organizational culture of institution of higher education. The article states, that the research findings can be used in psychological counseling of managers and students as well as organizational culture training courses.
У статті висвітлено актуальність психологічного аналізу теоретичних та емпіричних проблем особливостей організаційної культури вищого навчального закладу з точки зору сприйняття її студентами. Запропоновано обґрунтування застосування методики «Оцінки організаційної культури» К. Камерона та Р. Куїнна, а також аналіз результатів діагностики. Висвітлено сутність організаційної культури вищого навчального закладу, проаналізовано особливості сприйняття студентами державних вищих навчальних закладів та приватних вищих навчальних закладів організаційної культури власних університетів. Розкрито сутність організаційної культури вищого навчального закладу, здійснено аналіз особливостей організаційної культури вишів різних форм власності за даними діагностики сприйняття студентами власного університету, проаналізовано отримані діагностичні показники. Пояснено, що в державних закладах вищої освіти домінуючими типами організаційної культури виступають кланова і ринкова культури. Приватні виші мають в основному за домінуючий тип кланову культуру. Продемонстровано суперечливість сприйняття студентською молоддю організаційної культури вищого навчального закладу. Методика «Оцінки організаційної культури» К. Камерона та Р. Куїнна (ОСАІ) дозволяє оцінити шість ключових параметрів організаційної культури, що включає в себе: 1) основні відмінності; 2) загальний стиль керівництва; 3) HR (людські ресурси); 4) сутнісний зв'язок; 5) стратегічні цілі функціонування і розвитку; 6) критерії успіху. Рекомендовано психологічну тренінгову роботу з неузгодженістю уявлень студентської молоді щодо домінуючих типів організаційної культури. У статті йдеться про те, що результати дослідження можуть бути використані в психологічному консультуванні менеджерів та студентів, а також як матеріали до навчальних курсів з організаційної культури.
В статье освещена актуальность психологического анализа теоретических и эмпирических проблем исследования особенностей организационной культуры высшего учебного заведения с точки зрения восприятия ее студентами. Предложено обоснование применения методики «Оценки организационной культуры» К. Камерона и Р. Куинна, а также анализ результатов психологической диагностики. Представлена сущность организационной культуры высшего учебного заведения, проанализированы особенности восприятия студентами государственных высших учебных заведений и частных высших учебных заведений организационной культуры собственных университетов. Раскрыта сущность организационной культуры высшего учебного заведения, осуществлен анализ особенностей организационной культуры ВУЗов различных форм собственности по данным диагностики восприятия студентами собственного университета, проанализированы полученные диагностические показатели. Объяснено, что в государственных высших учебных учреждениях доминирующими типами организационной культуры выступают клановая и рыночная культуры. Частные ВУЗы имеют, в основном, клановую культуру как доминирующий тип. Продемонстрировано противоречивость восприятия студенческой молодежью организационной культуры высшего учебного заведения. Методика «Оценки организационной культуры» К. Камерона и Р. Куинна (ОСАІ) позволяет оценить шесть ключевых параметров организационной культуры, включающих в себя: 1) основные различия; 2) общий стиль руководства; 3) HR (человеческие ресурсы) 4) сущностную связь; 5) стратегические цели функционирования и развития; 6) критерии успеха. Рекомендовано психологическую тренинговую работу с несогласованностью представлений студенческой молодежи относительно доминирующих типов организационной культуры. В статье говорится о том, что результаты исследования могут быть использованы в психологическом консультировании менеджеров и студентов, а также как материалы к учебным курсам по организационной культуре.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13106
Appears in Collections:Випуск 3 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ishchuk.pdf312.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.