DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2013 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12916
Title: Інноваційна людина як мета сучасної освіти
Authors: Кремень, Василь
Keywords: «суспільство знань»
цінності
соціальна інновація
«общество знаний»
ценности
социальная инновация
“knowledge society”
social innovation
values
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Василь Кремень Інноваційна людина як мета сучасної освіти / Кремень Василь // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2013. № 1 (12) // Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013. – C. 7-22
Abstract: У системі життєвих сенсів, що домінують у «суспільстві знань» особливе місце займають цінності інновацій, змін і прогресу, які стають самоцінністю. Технологічним інноваціям має передувати і відповідати належний рівень соціальних інновацій. На їх основі формується відповідний інноваційний інституційний простір, в якому виникає можливість для розвитку нової освіти і нової людини. Розвиток освіти є найважливішим завданням, від вирішення якого залежить майбутнє сучасної цивілізації. Освіта також має перейти на новий рівень смислових координат. Належить радикально змінити ставлення суспільства до освіти, яка має відповідати вимогам сучасності. Проблема інноваційної освіти повинна вирішуватися в напрямі удосконалення її змісту у відповідності з основними парадигмами її розвитку. Інформаційні технології, глобалізація створюють виняткові перспективи для становлення особистості нового типу. Освіта у цьому контексті стає необхідною умовою і засобом, що включає мету і результат.
В системе жизненных смыслов, которые доминируют в «обществе знаний» особое место занимают ценности инноваций, перемен и прогресса, которые становятся самоценностью. Технологическим инновациям должен предшествовать или отвечать соответствующий уровень социальных инноваций. На их основе формируется соответствующее инновационное инстуциональное пространство, в котором возникает возможность для развития нового образования и нового человека. Развитие образования является наиболее важным заданием, от решения которого зависит будущее современной цивилизации. Образование должно перейти на новый уровень смысловых координат. Нужно радикально изменить отношение общества к образованию, чтобы оно отвечало требованиям современности. Проблема инновационного образования должна решаться в направлении усовершенствования его содержания в соответствии с основными парадигмами его развития. Информационные технологии, глобализация создают исключительные перспективы для становления личности нового типа. Образование в этом контексте становится необходимым условием и способом, который включает цель и результат.
The values of innovation, change and progress that become inherent worth occupy the special place in the life meaning system of the "knowledge society". An appropriate level of social innovation should be preceded or corresponded to the certain type of technological innovations. On their basis, an appropriate innovative institutional space in which there is the possibility for the development of new education and new man is formed. The development of education is the most important task, the solution of which influences on the future of modern civilization. Education must approach to a new level of semantic coordinates. It is necessary to change radically the society's attitude to education in such way it to correspond the requirements of contemporaneity. The problem of innovative education should be solved in the direction of improving its content in accordance with the basic paradigms of its development. Information technologies, globalization create exceptional prospects for the becoming a new type of personality. The education in this context is the necessary precondition and way, which includes the goal and result.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12916
Appears in Collections:2013 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kremen.pdf566.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.