DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2015 рік » №1 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12905
Title: Урбаністика в освітньому процесі. Ментальні мапи міста
Authors: Препотенська, Марина
Keywords: урбаністика
мегаполіс
ментальна мапа
ситуаціонізм
солярний принцип
Genius loci
урбанистика
мегаполис
ментальная карта
ситуационизм
солярный принцип
Genius loci
urban studies
metropolis
mental map
situationism
the solar principle
Genius loci
Issue Date: 2015
Publisher: Інститут вищої освіти НАПН України
Citation: Препотенська М. Урбаністика в освітньому процесі. Ментальні мапи міста / Марина Препотенська // Філософія освіти. Philosophy of Education : науковий часопис / Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 1 (16). – C. 197-211.
Abstract: У сучасній системі освіти з’являється усе більше міждисциплінарних навчальних предметів, які сполучають в собі теорію і практику. Однією з плодотворних сфер у цьому сенсі є урбаністика, у процесі засвоєння якої студенти мають змогу аналізувати ретроспективний зріз теорії міста, а також безпосередньо вивчати сучасний мегаполіс, в якому вони мешкають. У якості аналітичного етапу навчання важливо навчити використовувати компаративістський метод для співставлення двох крайнощів у працях класиків урбаністики: ідеалізації міста та його демонізації. У результаті студенти напрацьовують збалансований погляд на міські проблеми та придатні здійснювати об’єктивний міський моніторинг. Ефективним засобом вивчення й водночас засвоєння міського простору виступає складання ментальних мап. При цьому молодіжне картування міста презентує низку особливостей: увагу до комунікативних кластерів (тусовок), до екзистенціальних асоціацій, використання солярних символів й при цьому – ігнорування персоніфікованих локацій. Отримані дані допомагають усвідомити специфіку сучасного вживання людей у міський простір та водночас представляють перспективный матеріал для міського (ре) брендингу.
В современной системе образования появляется все больше междисциплинарных учебных предметов, сочетающих в себе теорию и практику. Одной из плодотворных сфер в этом смысле является урбанистика, в процессе освоения которой студенты имеют возможность анализировать ретроспективный срез теории города, а также – непосредственно изучать современный мегаполис, в котором они живут. В качестве аналитического этапа обучения важно научить использовать компаративистский метод для сопоставления двух крайностей в трудах классиков урбанистики: идеализацию города и его демонизацию. В результате учащиеся вырабатывают сбалансированный взгляд на городские проблемы и способны к их объективному мониторингу. Эффективным способом изучения и одновременно освоения городского пространства является составление ментальных карт. Молодежное картирование города презентует ряд особенностей: внимание к коммуникативным кластерам (тусовкам), к экзистенциальным ассоциациям, использование солярных символов и при этом – игнорирование персонифицированных локаций. Полученные данные помогают осознать специфику современного вживания людей в городское пространство, представляют перспективный материал для городского (ре) брендинга.
There are a lot of interdisciplinary subjects which combined theory and practice in the modern system of education. Urban studies are clearly one of the fruitful areas from this perspective as it helps students to analyze the retrospective aspects of the theory of the city as well as to study a modern metropolis in which they live. In order to ensure the analytical phase of learning, it is important to teach students how to employ the comparative method for comparing two extremes in the words of urban studies classics: the idealization of the city or its demonization. As a result, students develop a balanced view on urban problems and are able to monitor them. An effective way to simultaneously study and mastering urban space is drawing mental maps. Youth mapping of the city presents a number of features: an attention to the communicative clusters (get--together), existential associations, the usage of solar principles, ignoring personalized locations. The findings help to understand the specifics of how modern people are embedded in urban space and represent a promising material for urban branding and rebranding.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12905
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prepotenska.pdf961.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.