DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2015 рік » №1 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12894
Title: Досвід лімінальності: соціально-антропологічне обгрунтування трансформативного навчання
Authors: Горбунова, Людмила
Keywords: лімінальність
досвід переходу
обряди переходу
комунітас
харизма
мімесис
трікстер
схизмогенез
криза
трансформація
лиминальность
опыт перехода
обряды перехода
коммунитас
харизма
мимесис
трикстер
схизмогенезис
кризис
трансформация
liminality
transition experience
rites of passage
communitas
charisma
mimesis
trickster
schismogenesis
crisis
transformation
Issue Date: 2015
Publisher: Інститут вищої освіти НАПН України
Citation: Горбунова Л. Досвід лімінальності: соціально-антропологічне обгрунтування трансформативного навчання / Людмила Горбунова // Філософія освіти. Philosophy of Education : науковий часопис / Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 1 (16). – C. 105-132.
Abstract: Сучасна ситуація в Україні і світі характеризується «плинністю» і нестійкістю колишніх «твердих» ієрархічних структур та інститутів, повсюдністю процесів переходу і трансформації в усіх сферах та на всіх рівнях людського життя. Глобальні процеси трансформації культур формують потребу у трансформативному навчанні дорослих індивідів, здатних стати відповідальними суб’єктами соціальних процесів, а не частиною маніпульованої маси. Відповідальний підхід до здійснення процесу трансформативного навчання передбачає усвідомлення його складності і ризикованості, а тому вимагає серйозного аналізу існуючого понятійно-теоретичного інструментарію, за допомогою якого можливо досліджувати та моделювати процеси трансформації і самотрансформації. В статті здійснюється історико-теоретична реконструкція концепту лімінальності та допоміжних концептів даного термінологічного ряду, за допомогою яких відбувалося осмислення досвіду переходу у соціальній антропології з подальшим поширенням його на всю сферу соціального знання, а саме: комунітас, харизма, мімесис, трікстер, схизмогенез, криза, трансформація. Акцентується на необхідності дослідження і усвідомлення лімінальності як одного з найбільш важливих концептуальних інструментів, які є одночасно інноваційними і глибоко вкоріненими в найбільш значних історичних і антропологічних традиціях людства. Саме цей термін є ключовим для розуміння досвіду трансформативного навчання дорослих та усвідомлення високої відповідальності у практичній реалізації такого навчання.
Современная ситуация в Украине и мире характеризуется «текучестью» и неустойчивостью бывших «твердых» иерархических структур и институтов, повсеместностью процессов перехода и трансформации во всех сферах и на всех уровнях человеческой жизни. Глобальные процессы трансформации культур формируют потребность в трансформативном обучении взрослых индивидов, способных стать ответственными субъектами социальных процессов, а не частью манипулируемой массы. Ответственный подход к осуществлению процесса трансформативного обучения предполагает осознание его сложности и рискованности, а поэтому требует серьезного анализа существующего понятийно-теоретического инструментария, с помощью которого возможно исследовать и моделировать процессы трансформации и самотрансформации индивидов. В статье осуществляется историко-теоретическая реконструкция концепта лиминальности и вспомогательных концептов данного терминологического ряда, с помощью которых осуществлялось осмысление опыта перехода в социальной антропологии с последующим распространением его на всю сферу социального знания, а именно: коммунитас, харизма, мимесис, трикстер, схизмогенезис, кризис, трансформация. Акцентируется на необходимости исследования и осознания лиминальности как одного из наиболее важных концептуальных инструментов, которые являются одновременно инновационными и глубоко укоренившимися в наиболее значительных исторических и антропологических традициях человечества. Именно этот термин является ключевым для понимания природы трансформативного обучения взрослых и осознания высокой ответственности в практической реализации такого обучения.
The current situation in Ukraine and in the world is characterized by “fluidity” and the instability of the former “hard” hierarchical structures and institutions, widespread process of transition and transformation in all spheres and at all levels of human life. Global processes of culture transformation form the need for transformation education of adult individuals, which are able to become the responsible subjects of social processes, but not the part of the manipulated masses. The responsible approach to the implementation of transformation learning involves understanding its complexity and risk, and therefore requires a serious analysis of the current conceptual and theoretical tools, with which it is possible to study and model the processes of transformation and individuals’ self-transformation. The author carries out the historical and theoretical reconstruction of the concept of liminality and additional concepts of the given categorical tools, which were used for understanding the transition experience in social anthropology with its following extension to the whole sphere of social knowledge, namely: communitas, charisma, mimesis, trickster, schismogenesis, crisis, transformation. It is emphasized the need of research and awareness of liminality as one of the most important con- need of research and awareness of liminality as one of the most important con- need of research and awareness of liminality as one of the most important conceptual tools which are innovative and at he same time deeply rooted in the most significant historical and anthropological traditions of humanity. Just this notion is the key for understanding the nature of transformation adult education and awareness of high responsibility in the practical implementation of such learning.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12894
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbunova.pdf670.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.