DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12228
Title: The formation of professionalism in future social workers in the conditions of higher school
Other Titles: Формування професіоналізму у майбутніх соціальних працівників в умовах вищої школи
Authors: Karpenko, Olena
Keywords: students
future social worker
professionalism
professional culture
professional readiness
студенти
майбутній соціальний працівник
професіоналізм
професійна культура
професійна готовність
Issue Date: 2016
Publisher: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna (Austria)
Citation: Karpenko O.G. The formation of professionalism in future social workers in the conditions of higher school / O.G.Karpenko // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna (Austria). 2016. − P. 301−304.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: У статті розкрито проблему професійної підготовки соціальних працівників в умовах модернізації вищої школи: розглянуто поняття професіоналізму; визначено рівні професійної культури; на основі аналізу наукової літератури.
The article describes the main characteristics of training professionalism in social workers and presents the levels of future professional workers’ professional cultures.
Description: 1. Зимняя И.А. Подготовка социального работника как многоуровневый процесс / И.А.Зимняя // Актуальные проблемы состояния и перспектив социальной работы в Росси // Социальная работа. − М., 1992. − Вып.6. − С. 54−62. 2. Каган М.С. Человеческая деятельность: опыт системного анализа / М.С.Каган. − М. : Политиздат, 1974. − 328 с. 3. Капська А.Й. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом / А.Й.Капська, Л.В.Волинська, О.Г.Карпенко; за ред.А.Й. Капської. – К. : ДЦСМ, 2003.– 87 с. 4. Карпенко О.Г. Професійно-орієнтовані технології як умова успішної професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу / О.Г.Карпенко // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – 2014. – Вип. 19. – С. 104−110. 5. Карпенко О.Г. Професійне становлення соціального працівника: навч.- метод. посіб. / О.Г.Карпенко. ̶ К. : ДЦССМ, 2004. ̶ 164 с. 6. Карпенко О.Г. Теорія і практика професійного становлення соціального працівник / О.Г.Карпенко. ̶ К. : Слово, 2014. ̶ 196 с. 7. Козубовська І.В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім’єю / І.В.Козубовська, В.Ю.Керецман. – Ужгород : УДУ, 1998. − 173 с. 8. Мигович І.І. До питання про зміст професійної підготовки фахівців соціальної сфери / І.І.Мигович // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем. – Ужгород : «Art Line», 2003. − С. 227−230. 9. Петько Л.В. Вивчення гендерних ролей та взаємовідносин у сім’ї зі студентами ВНЗ на практичних заняттях з іноземної мови / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наук. праць [за ред. А.Й.Капської]. – Вип. 14 (частина ІІ). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – С. 112–123. 10. Петько Л.В. Професійно орієнтовані технології навчання ІМ як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: зб. наук. пр. − Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 18. – С. 179−188. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8391 11. Петько Л.В. Педагогічна сутність у визначенні поняття «освітнє середовище» / Л.В.Петько // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Вип. 34. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 109–118. 12. Петько Л.В. Особистість. Соціум. Навчальне середовище / Л.В. Петько // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 101– 109. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7918
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12228
ISBN: 978-3-903115-63-7
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpenko OG, 2016, Austria.pdfфахова стаття252.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.