DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12212
Title: Education, teaching, upbringing of students in the way of professionally oriented foreign language training
Other Titles: Освіта, навчання, виховання студентів у контексті вивчення іноземної мови за фахом
Authors: Pet’ko, Lyudmila
Keywords: education
teaching
upbringing
professionally oriented foreign language training
students
university
освіта
навчання
виховання
іноземна мова за професійним спрямуванням
університет
студенти
Issue Date: 2016
Publisher: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna (Austria)
Citation: Pet’ko L.V. Education, teaching, upbringing of students in the way of professionally oriented foreign language training // L.V.Pet’ko // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna (Austria). 2016. − P. 322−326.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The author describes upbringing in the formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university.
Розглядається виховний аспект у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету.
Description: 1. Бобко Л.О. Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.пед.наук : спец. : «Теорія і методика професійної освіти» / Л.О.Бобко. – К., 2004. – 25 с. 2. Бойко А. М. Виховання людини нове і вічне : монографія / А. М. Бойко. – Полтава, 2006. – С. 568 с. 3. Бойко Алла. Інститут педагогічної україністики в освітньому просторі Полтавщини / Алла Бойко // Освіта. – 4−11 травня 2016. – С. 4−5. 4. Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації : наук.-метод. посіб. / А.М.Бойко. – К., 1996. – 232 с. 5. Бойко А.М. Упровадження педагогічної інноватики в масову практику виховної діяльності / А.М.Бойко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Полтава. 2011. − С. 5−16. 6. Долженко В.О. Виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.пед.наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / В.О.Долженко. – Луганськ, 2006. – 20 с. 7. Дубич К.В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / К.В. Дубич. – Луганськ, 2007. – 22 с. 8. Кваша Б.Ф. Дидактические основы профессионального обучения : учеб.-метод. пособие / Б.Ф.Кваша, В.М.Коваленко, В.В.Томашенко. – К., СПб, 2001. – 212 с. 9. Кокарєва А.М. Проблеми гуманізації професійної підготовки майбутніх інженерів [Електронний ресурс] / А.М.Кокарєва // Вісник Національного авіаційного університету. – 2010. – № 3. – С. 25–27. –Режим доступу :http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/2139 10. Петько Л.В. Англійська мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)» : програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В.Петько ; за ред. професора В.І.Гончарова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 88 с. 11. Петько Л.В. Німецька мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030401 «Правознавство», напрям підготовки 0601 «Право» : програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В.Петько, Л.В.Гребінник ; за ред. професора В.І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 58 с. 12. Петько Л.В. Німецька мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030104 «Політологія», напрям підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» : Програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В.Петько, Л.В.Гребінник ; за ред. професора В.І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 56 с. 13. Петько Л.В. Англійська мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво (за видами)», напрям підготовки 0202 «Мистецтво» : програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В.Петько ; за ред. професора В.І. Гончарова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 95 с. 14. Петько Л.В. Англійська мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030104 «Політологія», напрям підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» : програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В.Петько ; за ред. професора В.І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 56 с. 15. Петько Л.В. Англійська мова за професійним спрямуванням зі спеціальності 6.030401 «Правознавство», напрям підготовки 0601 «Право» : програма навчальної дисципліни для ВНЗ / Л.В.Петько ; за ред. професора В.І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 54 с. 16. Петько Л.В. Реалізація морально-суспільної проблематики у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.Д.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. ; за ред. академіка В.І.Бондаря. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. 55. – С. 166–173. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11920 17. Петько Л.В. Професійно орієнтовані технології навчання ІМ як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: зб. наук. праць ; ред. М.Б.Євтух. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 18. – С. 179−188. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8391 18. Петько Л.В. Підготовка нового педагога-економіста – виклик сучасній педагогічній університетській освіті (на прикладі створення нових навчальних програм з іноземної мови за фахом зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)» / Л.В. Петько // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 27. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 95–101. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7832 19. Свиренко Ж.С. Виховання гуманізму в студентів вищих технісних навчальних закладів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.пед.наук. : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Ж.С. Свиренко. – Луганськ, 2009. – 20 с. 20. Сухомлинська О.В. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / О.В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 13–19. 21. Сухомлинська О.В. Концептуалізація ідей про виховання моральності в сучасній Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8944/1/Стаття%20О.В.Сухомлинської.pdf 22. Ящук І.П. Теорія і практика виховання студентської молоді вищих педагогічних навчальних закладів України (1920-1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / І.П.Ящук. – Луганськ, 2011. – 46 с. 23. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе : уч. пособ. для вузов / Д.В.Чернилевский. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12212
ISBN: 978-3-903115-63-7
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet’ko LV, 2016, Austria.pdfфахова стаття234.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.