DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11892
Title: Unity of teaching and upbringing in the formation of professionally oriented foreign language teaching environment
Other Titles: Єдність навчання і виховання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
Authors: Pet’ko, Lyudmila
Петько, Людмила Василівна
Keywords: teaching
upbringing
unity
university
professionally oriented foreign language teaching environment
навчання
виховання
єдність
університет
професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
Issue Date: 2016
Publisher: Thorpe Bowker. Melbourne, Australia
Citation: Pet’ko L.V. Unity of teaching and upbringing in the formation of professionally oriented foreign language teaching environment / L.V.Pet’ko // Science and рractice: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne, Australia, 2016. – P. 303-307.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The author presents unity of teaching and upbringing in the formation of professionally oriented foreign language teaching environment by integrated teaching and upbringing in higher school education.
Автор розглядає єдність навчання і виховання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах вищої школи
Description: 1. Бойко А. Упровадження − умова і засіб зміцнення єдності методології, теорії і практики виховання / А. Бойко // Дидаскал. Упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики. – 2013. – № 13. – С. 9–18. URI http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5711 2. Гоштанар І. Роль Й. Ф. Гербарта у розвитку світової педагогічної науки / І.Гоштанар // // Порівняльно-педагогічні студії. - 2010. - № 3-4. - С. 32-37. 3. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег. – М. : Учпедгиз, 1956. – 374 с. 4. Духнович, А. Книжиця читалная для начинающихь / Александер Духнович ; післямова Ю. Бачі. – Факс. вид. 1847. – Пряшів : NITECH s.r.o., 2003. – 128 с. – Післямова укр., англ., словац. мовами 5. Духнович О. Народна педагогія / О.В.Духнович // Вибрані твори / [за ред. Д.М.Федак]. – Ужгород : ВАТ Видавництво «Закарпаття», 2003. – 566 с. 6. Духнович, О.В. Твори / Олександр Васильович Духнович ; упорядкув. та підготов. Текстів О. М. Рудловчак ; вступ. ст. Ю. А. Бачі, прим. Д.М.Федаки. – Ужгород : Карпати, 1993. – 242 с. 7. Кот О.П. Антропологічні ідеї К.Д.Ушинського [Електронний ресурс] / О.П.Кот. − Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pfto/2011_19/files/P1911_02.pdf 8. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : навч. посібн. [Електронний ресурс] / К. : Знання, 2005. − 486 c. − Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-4203.html 9. Матвієнко О. Сучасні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до виховної діяльності / О. Матвієнко // Гуманітарний вісник − Додаток 1 до Вип. 27, Том IV (37): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». − К. : Гнозис, 2012. − С. 278−285. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8572 10. Мацейків Т.І. Виховуюче навчання в йогоісторичному розвитку / Т.І.Мацейків // Теоретичні питання освіти, культури та виховання : зб. наук. пр. – КНЛУ, 2013. – Вип. 48. – С. 28–32. 11. Мірошніченко Д.В. Педагогічні погляди М.І.Пирогова / Д.В.Мірошніченко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2011. – 3(43). – С. 100–105. 12. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения / И. Г. Песталоцци. – В 2-х т. – М. : Педагогика, 1981. – Т.1. – 334 с. 13. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. − М. : Педагогика, 1985. 14. Петренко Л.П. Місце дидактичних положень К.Д. Ушинського у системі сучасної вітчизняної педагогіки [Електронний ресурс] / Л.П.Петренко // Ідеї Ушинського в сучасній педагогіці : Тр. Міжнар. наук.-практ. конф. (20−21 лютого 2014 р., Київ), 2014. – С. 99–106. – Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/4562/1/L_Petrenko_02_14_UK.pdf 15. Петько Л.В. Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету шляхом розгляду моральних орієнтирів студентів / Л.В.Петько // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. ; редкол. В.В.Кузьменко та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – Вип. 29. – С. 164−172. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10077 16. Петько Л.В. Формування духовних цінностей студентської молоді шляхом створення професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (на прикладі вивчення англійською мовою новели О'Генрі «Останній листок») / Л.В.Петько // Проблеми освіти: наук. зб. / засн. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – K. : ПП Лисенко М.М., 2014. – № 79. – С. 302–307. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7870 17. Петько Л.В. Виховний потенціал методу ситуаційного аналізу («Case study» method) у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.Д.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. ; за ред. академіка В.І.Бондаря. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 27. – С. 133–140. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9455 18. Петько Л.В. Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів / Л.В.Петько // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / засн. Інститут вищої освіти АПН України ; голов. ред. В.П.Андрущенко. – Київ : «Педагогічна преса», 2013. – № 2. – С. 68–74. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7829 19. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения / Н.И.Пирогов – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1953. – 702 с. 20. Сковорода Г.С. Благодарный Еродий / Г.С.Сковорода // Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М. : Педагогика, 1988. – С. 143–151. 21. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина / В. А. Сухомлинский. – М., 1971. – 335 с. 22. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології / К.Д. Ушинський // Вибр. пед. твори : у 2 т. – К. : Рад. шк., 1983. – Т. 1. – 192 с. 23. Федчишин Н.О. Єдність навчання та виховання у поглядах Й.Ф.Гербарта / Н.О.Федчишин // Педагогічні науки : наукові праці. – Том 86. – Випуск 76. – С. 212–217. 24. Geißler E.E. Herbartslehre vom erziehenden Unterricht / E.E. Geißler. - Quelle & Meyer. Heidelberg, 1970. – 246 S. 25. Knopp K. Einführung in die Geschichte der Pädagogik / K.Knopp, M.Schwab. − 3 Auflage, 1994. − Verlag by Quelle & Meyer. – 317 S. 26. Rainer Bolle, Gabriele Weigand. Johann Friedrich Herbart 1806–2006. 200 Jahre Allgemeine Pädagogik. Wirkungsgeschichtliche Impulse. Waxmann Verlag GmbH, Münster, 2007. – 164 S.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11892
ISBN: 978-0-9942661-3-2
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko LV, 2016, Australia.pdfфахова стаття242.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.