DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Наукова бібліотека » Бібліографічні покажчики »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1187
Title: Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік
Keywords: бібліографія
покажчик
bibliography
index
Issue Date: 2000
Publisher: Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – Вип.7.– 197с.
Abstract: Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У шести попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1995 рр. Випуск 7-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збір-ників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1996 році. Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, ка-талоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Націо-нального педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений об’єм покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. На відміну від попередніх даний випуск не включає відомостей про підручники для шкіл. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див. також”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань. Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закла-дів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.
Yearbook "Ukrainian Pedagogical Bibliography" published in 1992. In the six previous editions index reflects the literature on education and pedagogy, which was published in Ukraine in 1990-1995 Issue 7 and provides information about regulations, books, magazine articles, collection-workers, conference papers, abstracts of theses, published in 1996. Source base is the annual publication of the registration of the Book Chamber of Ukraine, ka-melting leading libraries in Kyiv, revenues literature to the Research Library of the national pedagogical university Drahomanov. Limited volume index caused some reduction in presenting material from newspapers, some magazines, abstracts at conferences, intra-university learning issues. Unlike the previous release of this information does not include textbooks for schools. Entries are grouped by system components, and within chapters - in alphabetical order of authors and titles. Applies system references to the numbers of bibliographic description ("See. Well"). In the end - Index, a list of collections and periodicals. This index is designed for teachers, students, pedagogical educational institu-ing, researchers, staff education and libraries.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1187
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bibliograf1996.doc2.32 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.