DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11739
Title: Professional functions of social workers as a part of professional competence
Other Titles: Професійні функції соціального працівника як складова професійної компетентності
Authors: Karpenko, Olena
Keywords: students
professional functions
professional activities
professional readiness
professional competence
social worker
студенти
професійні функції
професійна діяльність
професійна готовність
професійна компетентність
соціальний працівник
Issue Date: 2016
Publisher: Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
Citation: Karpenko O.G. Professional functions of social workers as a part of professional competence / O.G. Karpenko // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. − P. 292-294.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article defines the essence and functions of professional social workers; analyzes new modern building positions on professional education system for training social workers; The composition of the practical effectiveness of social assistance.
У статті визначено та розкрито суть функцій професійної діяльності соціального працівника; проаналізовано нові сучасні позиції щодо побудови професійної освітньої системи підготовки соціальних працівників; визначено складові ефективності практичної соціальної допомоги.
Description: 1. Годлевська А.І. Формування мовленнєвого компонента та комунікативності майбутнього вчителя у структурі позанавчальної діяльності: Дис. ... канд.. пед. наук: 13.00.01. – К., 1998. – 156 с. 2. Капська А.Й. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом / А.Й.Капська, Л.В.Волинська, О.Г.Карпенко ; за ред.А.Й. Капської. – К. : ДЦСМ, 2003.– 87 с. 3. Козубовська І.В. Рання профілактика протиправної поведінки неповнолітніх (психолого-педагогічні аспекти) / І.В. Козубовська. – Ужгород: УДУ, 1996. – 256 с. 4. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003. – С. 13−42. 5 Петько Л.В. Вивчення гендерних ролей та взаємовідносин у сім’ї зі студентами ВНЗ на практичних заняттях з іноземної мови / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наук. праць [за ред. А.Й.Капської]. – Вип. 14 (частина ІІ). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – С. 112–123. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7871 6. Петько Л.В. Стимулювання готовності майбутніх соціальних педагогів до виховної роботи у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (на прикладі кінофільму «Звуки музики» («The Sound of Music»), США, реж. Уайз, 1965 р.) / Л.В.Петько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі: зб. наук. праць № 9 (11). – К. : Університет «Україна». – 2012. – С. 84–95. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7446 7. Петько Л.В. Інноваційні технології навчання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища / Л.В. Петько // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 28 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – С. 165-170. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8485 8. Тернопільська В.І. Структура професійної компетентності майбутнього фахівця / В.І.Тернопільська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2012. – Вип. 9 . – С. 208−213. 9. Тернопільська В.І. Моделювання самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців / В.І. Тернопільська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2016. – Вип. 25. – С. 6-22.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11739
ISBN: 978-617-7214-40-2
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpenko O, 2016.pdfфахова стаття233.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.