DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11736
Title: The upbringing aspect in formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university
Other Titles: Виховний аспект у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету
Authors: Pet’ko, Lyudmila
Keywords: upbringing
foreign language
university
students
formation of professionally oriented foreign language teaching environment.
Issue Date: 2016
Publisher: Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
Citation: Pet’ko L.V. The upbringing aspect in formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university / L.V. Pet’ko // // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. − P. 320-323.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Actuality of implementing the educational principle in the formation of professionally oriented foreign language teaching environment is presented.
Автор доводить актуальність реалізації виховного принципу у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету.
Description: 1. Бобко Л.О. Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.О.Бобко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 20 с. 2. Концепція національного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / Рішення Колегії МОН України від 25.06.09 року. Протокол № 7/2-4. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4310/ 3. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти. Сутність національного виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://olenivkadp.at.ua/load/koncepcija_vikhovannja_ditej_ta_molodi/1-1-0-9 4. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. − №1. − С. 22−25. 5. Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012−2021 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf 6. Петько Л.В. Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету шляхом розгляду моральних орієнтирів студентів / Л.В.Петько // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. ; редкол. В.В.Кузьменко та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 29. – С. 164−172. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10077 7. Петько Л.В. Реалізація морально-суспільної проблематики у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.Д.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. ; за ред. академіка В.І.Бондаря. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. 55. – С. 132–139. 8. Петько Л.В. Виховний і професійний аспекти музично-педагогічної спрямованості навчання іноземної мови студентів ВНЗ у системі музично-педагогічної освіти / Л.В.Петько // Музика та освіта : науково-метод.журнал / ; гол.ред. Л.М.Масол. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – № 3. – C. 14–18. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7872 9. Конституція України [Електронний ресурс] / Редакція від 30.09.2016 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 10. Державна національна програма «Освіта» («Україна» ХХІ століття»). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с. 11. Про вищу освіту [Електронний ресурс] / Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu 12. Про освіту [Електронний ресурс] / Закон України (зі змінвами) // ВВР, 1991, № 34, ст. 451. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/1060-12 13. Рой Наталія. Сутність та принципи виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / Наталія Рой. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1373 14. Тернопільська В.І. Довідник з виховної роботи зі студентами / В.І.Тернопільська, Т.В.Коломієць, І.О.Піонтківська. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2014. – 264 с. 15. Токарева Н.В. Некоторые аспекты гуманитаризации образования в процессе подготовки бакалавров дизайна / Н.В.Токарева, И.Г.Гуткина // Электронное научное издание «Труды МГТА : электронное издание», 2013. № 23 (1). – С. 1–6.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11736
ISBN: 978-617-7214-40-2
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko LV, 2016, United Kingdom.pdfфахова стаття231.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.