DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11695
Title: The necessity of state financial regulation in economy: its essence and components
Other Titles: Необхідність державного фінансового регулювання економіки, його суть та складові
Authors: Melnychuk, Nataliia
Keywords: фінанси
державне регулювання
фінансова система
регулювання
державне фінансове регулювання економіки
финансы
государственное регулирование
финансовая система
регулирование
государственное финансовое регулирование экономики
finance
state regulation
the financial system
regulation
state financial regulation of the economy
Issue Date: 2016
Publisher: Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
Citation: Melnychuk Nataliia. The necessity of state financial regulation in economy: its essence and components / Nataliia Melnychuk // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. − P. 182-186.
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: В статті обґрунтовано, що в період реформування економіки в управлінській діяльності закономірно зростає роль та значення державного фінансового регулювання. Проте останнім часом державне фінансове регулювання економіки в Україні демонструє нездатність повною мірою реалізувати поставлені на нього завдання в економіці через нові вимоги і загрози, що породжуються процесами глобалізації та поширенням загальних кризових явищ. У таких умовах зростає частка некерованого хаосу, що активізує негативні впливи на майбутній розвиток фінансової системи країни. Розглянуто різні теоретичні погляди щодо сутності дефініції, яка вивчається. За результатами дослідження подано авторське визначення державного фінансового регулювання економіки. Виокремлено головні складові державного фінансового регулювання економіки.
В статье обосновано, что в период реформирования экономики в управленческой деятельности закономерно возрастает роль и значение государственного финансового регулирования. Однако в последнее время государственное финансовое регулирование экономики в Украине демонстрирует неспособность в полной мере реализовывать поставленные на него задачи в экономике через новые требования и угрозы, порождаемые процессами глобализации и распространением общих кризисных явлений. В таких условиях возрастает доля неуправляемого хаоса, активизирует негативные влияния на будущее развитие финансовой системы страны. Рассмотрены различные теоретические взгляды о сущности дефиниции, которая изучается. По результатам исследования представлено авторское определение государственного финансового регулирования экономики. Выделены главные составляющие государственного финансового регулирования экономики.
The article substantiates that the role and importance of state financial management naturally increase during the economy restructuring in management. Currently, however, state financial management of the economy in Ukraine is revealing its failure in complete assigned tasks implementation in the economy in consequence of unprecedented new challenges, demands and threats posed by globalization and the common crisis spreading. In such circumstances, proportion of unmanaged chaos is increasing as well. It arouses the negative impacts on the financial system future development of the country. Different theoretical views due to the essence of the observed definition are considered. The study presents the author's definition of state financial management of the economy. It is denoted as the government policy direction aimed at the financial relations regulation between administrative bodies, units and entities of regulation. It includes state management regulation for public funds formation and their use. It also includes state development regulation for a substantial living standards increase. The main constituents of state financial management of the economy are determined.
Description: 1. Боголіб Т. Фіскальна політика як інструмент макроекономічної стабільності / Т. Боголіб // Економічний часопис-XXI. − 2015. − № 3-4 (1). − С. 84−87. 2. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / О.Г.Білорус, Д.Г.Лук’яненко та ін.; ред. О.Г.Білорус. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с. 3. Гонтаренко Н. Государственное регулирование рыночной экономики : учеб. пособие. – М. : Дело, 2001. − 280 с. 4. Государственное регулирование экономики / [Т.Г.Морозова, Ю.М.Дурдыев, В.Ф.Тихонов и др.] ; под ред. Т. Г. Морозовой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 255 с. 5. Гриньова В.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / В.М.Гриньова, М.М.Новикова. – Харків : Вид. дім «ІНЖЕК», 2004. – 756 с. 6. Державне фінансове регулювання економічних перетворень : монографія / І.Я.Чугунов [та ін.]. ; за заг. ред. А.А.Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 376 с 7. Економічна енциклопедія : у трьох томах ; Т. 1 [С. В. Мочерний та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 322 с. 8. Енциклопедія сучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – 780 с. 9. Кваша С.М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці / С.М.Кваша // Eкономіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 12–21. 10. Никольский П.С. Финансы в системе хозяйственного механизма управления промышленностью / П.С.Никольский.  М. : Финансы и статистика.  1982.  С. 60. 11. Петько С.М. Сутність та значення економічної інтеграції в глобальній економіці / С.М.Петько // Буковинський університет: зб. наукових праць. Економічні науки. – Вип. 10. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. – С. 188–194. 12. Петько С.М. Глобалізація як основа світових інтеграційних процесів / С.М.Петько // Экономика. Финансы. Право: інформаційно-аналітичний журнал ; засн. Аудиторська фірма «Аналітик», Академія муніципального управління ; гол.ред. В.К.Присяжнюк. – К., 2013. – № 11/1. – С. 22–24. 13. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Д.М.Стеченко. – К. : МАУП, 2000. – 176 с. 14. Чистов С.М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с. 15. Харц Л. Либеральная традиция в Америке ; пер. с англ. / Л.Харц. – М. : Прогресс- Академия, 1993. – 394 p. 16. Melnychuk Nataliia. Budget management types under the current conditions / Nataliia Melnychuk // Intellectual Archive. – 2016. – Volume 5. – No. 4 (July/August). – Toronto : Shiny Word Corp., Canada. – PP. 63–72. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11079 17. Wagner A. Three Extracts on Public Finance / A. Wagner / [translated and reprinted in R.A. Musgrave ; eds. Peacock A.T.] – London : Macmillan, 1958. – Classics in the Theory of Public Finance, р. 128.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11695
ISBN: 978-617-7214-40-2
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnychuk Nataliia, 2016.pdfфахова стаття245.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.