DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11647
Title: Шляхи формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища для студентів-дизайнерів в умовах університету
Other Titles: The ways of professionally oriented foreign language teaching environment formation for students-designers in the conditions of university
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
університет
байка «Павук і Муха»
Мері Ховітт
майбутні дизайнери
художники, іноземна мова
professionally oriented foreign language teaching environment
university
a fable “The Spider and the Fly” by Mary Howitt
future designers
artists
foreign language
профессионально ориентированная иноязычная среда обучения, университет
басня «Паук и Муха»
Мэри Ховитт
будущие дизайнеры
художники
иностранный язык
Issue Date: 2016
Publisher: Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Citation: Петько Л.В. Шляхи формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища для студентів-дизайнерів в умовах університету / Л.В.Петько // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. ; редкол. В.В.Кузьменко та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 31. – С. 153−161.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Автор описує формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету для студентів-художників та дизайнерів на прикладі байки «Павук і Муха» англійської письменниці Мері Ховітт. Описано вивчення зі студентами іллюстрацій Тоні ДіТерліцці для книги «Павук і Муха», представлено техніку виконання костюмів для Муха та Павука, наведено приклади педагогічних технологій для формування ПОІНС для студентів зазначених спеціальностей.
The modern tendencies of changes of university education in the way of formation of the professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university are considered. The dynamics of professional preparation of future Fine Arts teachers and designers in the way of forming of the professionally oriented teaching environment in the conditions of university are pointed out. The author describes the formation of professionally oriented foreign language teaching environment in terms of university for students 023 «Fine Arts» and 022 «Design» specialties on the example of the fable "The Spider and the Fly" by British writer Mary Howitt written to her own children about those who use sweet words to hide their not-so-sweet intentions; the studying with students illustrations by Tony DiTerlizzi for the book "The Spider and the Fly" is described; costume making techniques for the Spider and the Fly are given, some examples of pedagogical technologies for professionally oriented foreign language teaching environment formation students mentioned specialties are presented. In the process of teaching to read the students expand their vocabulary by locating unknown/difficult vocabulary words in the story, and illustrate and discuss their meaning; identify the main idea/theme of the story covered in class by having group discussions and using the text to formulate their conclusions. These pedagogical technologies help to understanding better all characters of the poem and extras in each scene of the poem and character division for costumes requires knowing about individual character’s changes through the fable acting.
Автор описывает формирование профессионально ориентированной иноязычной среды обучения в условиях университета для студентов-художников и дизайнеров на примере басни «Паук и Муха» английской писательницы Мэри Ховитт. Описано изучение со студентами иллюстраций Тони ДиТерлицци для книги «Паук и Муха», представлена техника выполнения костюмов для Муха и Паука на иностранном языке, приведены примеры педагогических технологий для формирования ПОИСО для студентов указанных специальностей.
Description: 1. Володько І.В. Критерії якості мультимедійних дидактичних засобів з фізичного виховання і спорту / І.В.Володько, А.П., Кудін, Г.В.Жабєєв // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5 «Педагогічні реалії та перспективи. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – Вип. 27. – С. 34−41. 2. Гора О.В. Освітнє середовище як фактор формування національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів / О.В.Гора // Витоки педагогічної майстерності : зб.наук.пр. – Полтава, 2011. – С. 97– 101. 3. Гора Олексій Володимирович. Формування національної ідентичності майбутніх дизайнерів в системі професійної підготовки / Олексій Володимирович Гора .- Дисертація канд. пед. наук: 13.00.04, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. − 210 с. 4. Петько Л.В. Формування духовних цінностей студентської молоді шляхом створення професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (на прикладі вивчення англійською мовою новели О'Генрі «Останній листок») / Л.В.Петько // Проблеми освіти: наук. зб. / засн. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – K. : ПП Лисенко М.М., 2014. – № 79. – С. 302–307. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7870 5. Петько Л.В. Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища шляхом роботи з художнім текстом як реалізація виховного принципу навчання іноземної мови в умовах університету / Л.В.Петько // Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук.праць ; за ред. З.П.Бакум. – Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Вип. 44. – Кривий Ріг : Друкарня Романа Козлова, 2015. – С. 250–256. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7455 6. Петько Л.В. Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету на основі інтерпретації лінгвостилістичних засобів вірша Мері Ховітт «Павук і Муха» / Л.В.Петько // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я.М.», 2016. – Випуск 22. – С. 89–106. 7. Плахотнік О.В. Тенденції удосконалення професійної підготовки фахівців вищої школи // О.В.Плахотнік, Н.В.Слюсаренко // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. ; редкол. В.В.Кузьменко та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 29. – С. 87–96. 8. Рябчук Л.В. Формування стильових уявлень майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі роботи над історичною композицією / Л.В.Рябчук // Актуальні питання мистецької педагогіки. – 2014. – Вип. 3. – С. 112–116. 9. Шервін Дэвид. Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера / Дэвид Шервин ; пер. с англ. С.Силинский. – СПб. : Питер, 2013. − 240 с. 10. Amos Joel D. Tim Gunn talks Project Runway [Web site]. – Access mode : http://www.sheknows.com/entertainment/articles/816867/Tim-Gunn-talks-Project-Runway 11. Artistic Process. Tony DiTerlizzi [Web Site]. – Access mode : http://diterlizzi.com/home/category/artistic-process/ 12. Characterization [Web Site]. – Access mode : http://www.scholastic.com/teachers/article/collateral_resources/pdf/83/0545335183_e004.pdf 13. Duotone [Web Site]. – Access mode : http://photoshopworld.ru/glossary/duotone/ 14. Henri Bendel Open-See. The Better Show − Fall 2012 Fashion Design [Web site]. – Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=noSMFUtyLR4 15. Idiosyncrasies [Web Site]. – Access mode : http://www.dictionary.com/browse/idiosyncrasy 16. Mitton Maureen. Portfolios for Interior Designers. A Guide to Portfolios, Creative Resumes, and the Job Search / Maureen Mitton. – New Jersy : John Willey&Sons, Inc., 2010. – 225 p. 17. Pet’ko L.V. Formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university for students of specialties 023 «Fine Arts» and 022 «Design» / L.V.Pet’ko // Economics, management, law:realities and perspectives: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. − Les Editions L'Originаlе, Paris, France. 2016. – РР. 298–303. 18. Springsteel Lisa J. Becoming a Fashion Designer / Lisa J. Springsteel. – New Jersey : Wiley. – 2013. – 322 p. 19. Tim Gunn. Qutes. – [Web site]. – Access mode : https://www.goodreads.com/author/quotes/93162.Tim_Gunn 20. Tony DiTerlizzi and «The Spider & The Fly» [Web Site]. – Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=HEKEaoNDSU8
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11647
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko LV, 2016, Kherson.pdfфахова стаття353.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.