DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11643
Title: Підготовка майбутніх соціальних працівників до гендерного виховання молоді
Authors: Синякова, В. Б.
Keywords: гендерний підхід
гендерна освіта
гендерна соціалізація
гендерный подход
гендерное образование
гендерная социализация
gender mainstreaming
gender education
gender socialization
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Синякова, В. Б. Підготовка майбутніх соціальних працівників до гендерного виховання молоді / В. Б. Синякова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21. - С. 154-161
Abstract: У статті визначені шляхи інтеграції гендерних знань у процес професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів; висвітлено сутність гендерного підходу, висвітлені завдання щодо впровадження гендерного підходу в освіту. В статті розглянуто гендерну освіту відповідно до вікового компоненту та обґрунтовано актуальність включення ґендерного компоненту у зміст та організацію навчального процесу майбутніх соціальних працівників. Також проаналізовано поняття «професійна компетентність» соціального працівника у сфері гендерної роботи з жінками та сім'єю та висвітлені знання та вміння соціального працівника, що сприяють його ефективній роботі саме з цією категорією.
Целью статьи является определение путей интеграции гендерных знаний в процесс профессиональной подготовки будущих социальных работников и социальных педагогов. В статье освещены сущность гендерного подхода, освещены задачи по внедрению гендерного подхода в образовании. В статье рассмотрено гендерное образование в соответствии с возрастным компонентом и обоснована актуальность включения гендерного компонента в содержание и организацию учебного процесса будущих социальных работников. Также проанализированы понятия «профессиональная компетентность» социального работника в сфере гендерной работы с женщинами и семьей и освещены знания и умения социального работника, способствующие его эффективной работе именно с этой категорией.
The aim of the article is the definition of how to integrate gender awareness in the training of future social workers and social workers. The article highlights the essence of gender mainstreaming, highlights the problem of gender mainstreaming in education. The article considers the gender education under the age component and the urgency of incorporating the gender component in the content and organization of educational process for future social workers. Also analyzed the concept of "professional competence" of the social worker in the field of gender work with women and families and highlight the knowledge and skills of the social worker to facilitate its effective work with this category.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11643
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syniakova.pdf310.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.