DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11628
Title: Виховний потенціал ісламу: соціально-педагогічний вимір
Authors: Степанова, О. А.
Keywords: іслам
мусульманський світ
виховання
ислам
мусульманський мир
воспитание
Islam
muslim peace
education
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Степанова, О. А. Виховний потенціал ісламу: соціально-педагогічний вимір / О. А. Степанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21. - С. 98-108
Abstract: У статті розглядаються базові положення виховання особистості, яка сповідує іслам, розкривається виховний потенціал ісламу як однієї зі світових релігій. Висвітлюється традиційна модель соціалізації дитини в мусульманський світ у контексті сімейного виховання.Репрезентовано моральні вимоги до виховання доброчесного, справді віруючого, мусульманина через засвоєння основних положень Коранічного закону та вимог ісламського соціуму до батьків, які готують дитину в доросле життя. Охарактеризовано педагогічні цінності п’яти стовпів віри, роль особи Пророка Мухаммеда у формуванні педагогіки ісламу; досліджено духовні джерела, норми шаріату.
В статьерассматриваются базовые положення воспитания личности, исповедующей ислам, раскрыт воспитательный потенциал ислама как одной из мирових религий. Освещена традиционная модель социализации ребёнка в мусульманский мир в контексте семейного воспитания. Представлены моральные требования к воспитанию добродетельного, по-настоящему верного, мусульманина через усвоение основных положений Коранического закона и требований исламского социума к родителям, готовящим ребёнка ко взрослой жизни. Охарактеризованы педагогические ценности пяти столпов веры, роль личности Пророка Мухаммеда в формировании педагогики ислама; исследованы духовные источники, нормы шариата.
The article deals with the basic provisions of the person`s education which is professing Islam, reveals educational potentіal of Islam as a world religion. The traditional model of child socialization into the muslim world in the context of family education is highlighted in the particular article. Presented to the moral demands of virtuous education of a truly faithful , through the assimilation of Muslim Quranic main provisions of the law and the requirements of the Islamic society to the parents , preparig the child for adulthood . We characterize the pedagogical value of the five pillars of faith , the role of the personality of the Prophet Muhammad in the formation of Islamic pedagogy; studied spiritual sources , norms of Shariath.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11628
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanova.pdf398.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.