DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11619
Title: Теоретичні підходи до визначення стадій професійного становлення майбутнього фахівця
Authors: Неїжпапа, Л. С.
Keywords: професійна становлення особистості
стадії професійного становлення особистості
професійне становлення майбутнього фахівця
профессиональное становление личности
стадии профессионального становления личности
профессиональное становление будущего специалиста
professional formation of the personality
stage of professional formation of personality
professional formation
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Неїжпапа, Л. С. Теоретичні підходи до визначення стадій професійного становлення майбутнього фахівця / Л. С. Неїжпапа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21. - С. 61-67
Abstract: У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито сутність проблеми професійногостановлення майбутнього фахівцяяк тривалого процесу розвитку особистості від початку формування професійних намірів до повної реалізації себе в професійній діяльності.Обґрунтовано, що процес професійного становлення особистості є багатоплановим, динамічним і містить декілька стадій.Визначено різні класифікації стадій професійного становлення майбутнього фахівця та доведено, що перехід від однієї стадії до іншої ініціюється змінами соціальної ситуації, перебудовою провідної діяльності, що призводить до професійного розвитку особистості, формуванню професійно обумовлених психологічних новоутворень та є основною детермінантою професійного самовизначення майбутнього фахівця. Охарактеризовано комплекс навчальних і соціально-виховних завдань, які дозволяють забезпечити досягнення мети професійного становлення майбутніх соціальних педагогів.
В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыта сущность проблемы профессионального становления будущего специалиста как длительный процесс развития личности от начала формирования профессиональных намерений до полной реализации себя в профессиональной деятельности. Обосновано, что процесс профессионального становления личности является многоплановым, динамичным и содержит несколько стадий. Определены различные классификации стадий профессионального становления будущего специалиста и доказано, что переход от одной стадии к другой инициируется изменениями социальной ситуации, сменой ведущей деятельности, что приводит к профессиональному развитию личности, формированию профессионально обусловленных психологических образований и является основной детерминантой профессионального самоопределения будущего специалиста. Охарактеризовано комплекс учебных и социально-воспитательных заданий, которые позволяют обеспечить достижение цели профессионального становления будущих социальных педагогов.
In the article on the basis of analysis of psychological and pedagogical literature reveals the essence of the problem of professional formation of the future specialist as a long process of personal development from the beginning of the formation of professional intentions to full self-realization in professional activity. It is proved that the process of professional formation of personality is multifaceted, dynamic and contains several stages. Defined various classifications of the stages of professional formation of the future specialist and proved that the transition from one stage to another is triggered by changes the social situation, the restructuring of a leading activity that leads to professional development of personality, formation of occupationally related psychological neoplasms and is the main determinant of professional identity of future specialist. Characterized by the complex educational and socio-educational tasks, which allow you to achieve the goal of professional formation of future social workers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11619
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neizhpapa.pdf297.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.