DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11466
Title: Різночинна інтелігенція: етапи формування соціокультурного типу (деякі аспекти історіографії)
Authors: Коляда, Ігор Анатолійович
Биба, Євген Вікторович
Keywords: інтелігенція
різночинна інтелігенція
різночинці
інтелігент-різночинець
интеллигенция
разночинная интеллигенция
разночинцы
интеллигент- разночинец
intelligentsia
commoners intelligentsia
commoners
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Коляда, І. Різночинна інтелігенція: етапи формування соціокультурного типу (деякі аспекти історіографії) / І. Коляда, Є. Биба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 11. - С. 290-297
Series/Report no.: Серія 6, вип. 11;
Abstract: У статті зроблено спробу узагальнити основні аспекти підходів та поглядів, що склались у сучасній історіографії щодо етапів та джерел формування різночинної інтелігенції як соціокультурного типу. З’ясовано зміст поняття “різночинна інтелігенція”. Розглянуто процес становлення та формування світогляду різночинної інтелігенції, який пройшов такі етапи: 40-і рр. ХІХ ст. – ідеологія інтелігента-ідеаліста; 1860-ті рр. – різночинця-реаліста; 1870-х рр. – тип інтелігента-народника
В статье сделана попытка обобщения основных подходов и взглядов которые установились в современной историографии по вопросам источников и этапов формирования разночинной интеллигенции, как социокультурного типа. Выяснено содержание понятие «разночинная интеллигенция». Охарактеризованы основные источники формирования разночинной интеллигенции. Рассмотрен процесс становления и формирования мировоззрения разночинной интеллигенции, которая прошла такие этапы: 40 - е гг. ХІХ в. — идеология интеллигента-идеалиста; 1860-е гг. – разночинца реалиста; 1870-е гг. – тип интеллигента-народника
The article attempts to summarize the main aspects of approaches and attitudes that prevailed in the modern historiography on stages and sources of different ranks of the intelligentsia as a sociocultural type. It was found the meaning of "raznochintsy intellectuals”. It was characterized the basic sources of the different ranks of the intelligentsia. The process of formation and the formation of a worldview different ranks of the intelligentsia, which took such steps: 40 - ies. XIX century. - The ideology of intellectual idealist, 1860. - Raznochinets realist, 1870. - Type of intellectual populist
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11466
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolyada_2.pdf295.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.