DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11403
Title: Індивідуально-типологічні властивості тенісистів 14-15 років та їх вплив на ефективність тренувальної і змагальної діяльності
Authors: Макуц, Т.Б.
Keywords: психологическая подготовка
индивидуально-типологические свойства
технико- тактическая подготовка
этапы многолетнего совершенствования
психологічна підготовка
індивідуально-типологічні властивості
техніка-тактична підготовка
етапи багаторічного вдосконалення
psychological preparation
individual typological properties
technique-tactical preparation
stages of long-term perfection
Issue Date: 2015
Citation: Макуц Т.Б. Індивідуально-типологічні властивості тенісистів 14-15 років та їх вплив на ефективність тренувальної і змагальної діяльності / Т.Б. Макуц // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт / Зб. наукових праць / За ред. Г.М. Артюзова – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 8 (63) 15. – С. 50-54
Abstract: Встановлено, що переважна більшість тенісистів мали сангвістичний (3O %) та холеричний (37 %) типи темпераменту. Виявлені позитивні кореляційні взаємозв'язки між рівнем прояву екстраверсії та нейротизму з ефективністю тренувальної і змагальної діяльності юних спортсменів. Найбільш високими ці зв'язки були з результатами виконання тестових завдань, в яких оцінювались швидкісні та швидкісна-силові можливості спортсменів. В той же час, коефіцієнт сили нервової системи гравців, не мав значущих взаємозв'язків з показниками тренувальної та змагальної діяльності. Встановлений вплив індивідуально-типологічних властивостей тенісистів на ефективність тренувальної і змагальної діяльності може бути використаним під час вибору засобів та методів підготовки, а також з метою спортивного відбору та орієнтації.
Установлено, что преимущественное большинство теннисистов имели сангвистический (3O %) и холерический (37 %) типы темперамента. Выявлены позитивные корреляционные взаимосвязи между уровнем проявления экстраверсии и нейротизма с эффективностью тренировочной и соревновательной деятельности юных спортсменов. Наиболее высокий уровень взаимосвязей отмечался с результатами выполнения тестовых заданий, в которых оценивались скоростные и скоростно-силовые способности спортсменов. В то же время, коэффициент силы нервной системы игроков, не имел значимых взаимосвязей с показателями тренировочной и соревновательной деятельности. Установленное влияние индивидуально-типологических свойств теннисистов на эффективность тренировочной и соревновательной деятельности может быть использовано при выборе средств и методов подготовки, а также с целью спортивного отбора и ориентации.
It is set that primary most tennis players had sanguine (30 %) and choleric (37 %) types of temperament. Positive cross-correlation intercommunications are exposed between the level of display of extraversion and neuroticism with efficiency of training and competition activity of young sportsmen. The highest level of intercommunications was marked with the results of implementation of test tasks the speed and speed-power capabilities of sportsmen were estimated in which. At the same time, coefficient of force of the nervous system of players did not have meaningful intercommunications with training and competition performance indicators. The set influence of individual typological properties of tennis players on efficiency of training and competition activity can be used for the choice of facilities and methods of preparation, and also with the purpose of sporting selection and orientation. Key words: psychological
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11403
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makuts.pdf294.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.