DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11084
Title: Teaching methods and the formation of professionally oriented foreign language learning environment in conditions of university
Other Titles: Методи навчання і формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету.
Методы обучения и формирование профессионально ориентированной иноязычной среды обучения в условиях университета.
Authors: Pet’ko, Lyudmila
Keywords: teaching methods
formation of professionally oriented foreign language teaching environment
university
students
foreign language
interactive methods
synectics
професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
університет
іноземна мова
методи навчання
брейншторм метод
метод синектики
профессионально ориентированная иноязычная среда обучения
университет
иностранный язык
методы обучения
метод мозгового штурма
метод синектики
Issue Date: 2016
Publisher: Toronto : Shiny Word Corp. (Canada)
Citation: Pet’ko L.V. Teaching methods and the formation of professionally oriented foreign language learning environment in conditions of university / L.V.Pet’ko / Intellectual Archive. – 2016. – Volume 5. – No. 4 (July/August). – Toronto : Shiny Word Corp., Canada. – PP. 73–87.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The given article considers the problems of professionally oriented approach to teaching a foreign language to the students of non-linguistic specialties. The author describes some teaching methods for the formation of professionally oriented foreign language teaching environment in conditions of university. It is also concerned with the current importance of forming professional competencies, allowing future specialists to future work. The use of interactive technologies during the English language lessons are presented. The interactive form of teaching implies different methods: the method of problematic exposition; presentations, discussions, case studies, group work, brainstorming, the method of critical thinking, quizzes, mini-researches, business games, role plays, the method of questioning and others.
Описано класифікацію методів навчання з метою їх використання у процесі фомування ПОІНС в умовах університету. Представлено використання методу мозкового штурму з творчим характером виконання студентами та мнтод синектики.
Описано классификацию методов обучения с целью их использования в процессе формирования ПОИСО в условиях университета. Представлено использование метода мозгового штурма с творческим характером исполнения студентами и метод синектики.
Description: 1. Бондар В. І. Дидактика / В.І.Бондар – К. : Либідь, 2005. – 264 с. 2. Комар О. Інтерактивні методи навчання в сучасній дидактиці [Електронний ресурс] / О.Комар. – Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/374/1/interaktuvni_metodu.pdf 3. Кравець Н.П. Евристичний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями / Н.П.Кравець // Корекційна та соціальна психологія і педагогіка : зб.наук.пр., 2012. – С. 139−148. 4. Лернер И.Я. О методах обучения / И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин // Советская педагогика. – 1965. – № 3. – С. 115−127. 5. Малафіїк І.В. Дидактика : навч. пос. – К. : Кондор, 2005. – 398 с. 6. Мойсеюк Неля. Педагогіка [Електронний ресурс] / Неля Мойсеюк. − Режим доступу : http://pidruchniki.com/10680823/pedagogika/klasifikatsiya_metodiv_navchannya#71 Режим доступу : http://pidruchniki.com/12570107/pedagogika/pedagogika це підручник Мойсеюк посилання на весь підручник 7. Петько Л.В. Активізація творчого розвитку особистості учнів як фактор педагогічної майстерності вчителя іноземної мови / Л.В.Петько // Директор школи, ліцею, гімназії: всеукр. наук.-практ. журнал / засн. МОНмолодьспорту України, НАПН України, НПУ імені М.П.Драгоманова ; голов. ред. О.І. Виговська. – 2010. – № 2. – С. 99–103. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7840 8. Петько Л.В. Дослідницька діяльність студентів коледжу як одна з умов неперервної освіти / Л.В.Петько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі: зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна». – 2010. – № 7. – С. 122–134. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7831 9. Петько Л.В. Інноваційні технології навчання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища / Л.В. Петько // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 28 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – С. 165−170. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8485 10. Петько Л.В. Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету для студентів спеціальності «Музичне мистецтво» (на прикладі вірша Мері Ховітт «Павук і Муха») // Л.В.Петько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016. – 184–190. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10075 11. Пінчук І.О. Творчі вправи як засіб формування англомовної компетентності майбутніх вчителів початкових класів / І.О.Пінчук. – Педагогічний альманах. – 2015. – Вип. 25. – С. 201−206. 12. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підр. для студентів пед. факультетів – К. : Абрис,1997. - 416с. 13. Шевчук М.О. Синектика як метод активізації творчого мислення студентів / М.О.Шевчук // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя 2012. − № 1. − С. 111−114. 14. Шервін Дэвид. Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера / Дэвид Шервин ; пер. с англ. С.Силинский. – СПб. : Питер, 2013. − 240 с. 15. Яроцкая Л.В. Иностранный язык и становление профессиональной личности (неязыковой вуз) : монография / Л.В.Яроцкая. – М. : Изд-во ТРИУМФ, 2016. − 258 с. 16. Ястремська О.М. Синектика як метод активізації творчого мистення персоналу / О.М.Ястремська, Ю.М.Сиваш // Проблеми економіки. − 2014. – С. 219−223. 17. Fahrutdinova R.A. The Formation of Students’ Foreign Language Communicative Competence during the Learning Process of the English Language through Interactive Learning Technologies (The Study on the Basis of Kazan Federal University) / R.A.Fahrutdinova, I.E.Yarmakeev, R.R.Fakhrutdinov // English Language Teaching. – 2014. - Vol. 7. - No. 12. – РР. 36-46. URL http://dx.doi.org/10.5539/elt.v7n12p36 18. Faste Rolf Arne. The Development of a Visual Extension to Synectics Theory: a thesis in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Engineering Design / Rolf Arne Faste. – Tufts University, 1971. – 147 p. 19. Gordon William J.J. Synectics: The Development of Creative Capacity / William J.J. Gordon. – New York : Harper & Row, 1961. – 180 p. 20. Kanyarat Cojorn. A Devolopment of Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and Propeties of Matter for seventh Grade Students : a dissertation in partial fulfillment of he requirements for the doctor of education degree in science education / Cojorn Kanyarat. – Srinakharinwirot University (Bangkok), September, 2011. – 264 p. 21. Pet’ko L.V. Brainstorming and the formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university (for the specialties 023 «Fine Arts» and 022 «Design») / L.V.Pet’ko // Economics, management, law : сhallenges and рrospects: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. − Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India. 2016. − P. 214−217. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10739 22. Pet’ko L.V. The formation of professionally oriented foreign language teaching environment for Math students in the conditions of university / L.V.Pet’ko // Prospects for development of education and science: Collection of scientific articles. − Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2016. − P. 352−356. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10883 23. Southern Stephen. Developing Intuition: The Key to Creative Futures Research / Stephen Southern, Suzanne Domzalski // Educational Research Association. – New Orlewans (Lousiana). – 1981. – 105 p. 24. The Spider And The Fly, 1931 [Web Site]. Cartoon : Walt Disnay. - Access mode : https://www.youtube.com/watch?v=ndL_qEIqZ60 25. Top 10 Aristotle Quotes [Web site]. – Access mode : http://www.brainyquote.com/slideshow/authors/top_10_aristotle_quotes.html
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11084
ISSN: 1929-4700
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko L, 2016, Canada.pdfфахова стаття639.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.