DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11079
Title: Budget management types under the current conditions
Other Titles: Види бюджетного менеджменту в сучасних умовах розвитку
Виды бюджетного менеджмента в современных условиях развития
Authors: Melnychuk, Nataliia
Keywords: budget management
financial management
budgeting
types of budget management
budget
бюджетний менеджмент
управління фінансами
бюджетний процес
види бюджетного менеджменту
бюджет
бюджетный менеджмент
управление финансами
бюджетный процесс
виды бюджетного менеджмента
бюджет
Issue Date: 2016
Publisher: Toronto : Shiny Word Corp., Canada
Citation: Melnychuk Nataliia. Budget management types under the current conditions / Nataliia Melnychuk // Intellectual Archive. – 2016. – Volume 5. – No. 4 (July/August). – Toronto : Shiny Word Corp., Canada. – PP. 63–72.
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: The article studies the budget management as the main tool to influence the social and economic life, capable to ensure effective development and use of financial resources in the public sector. It is argued that budget management is one of the state management areas. It is intended to permeate the rest of its activity directions, enabling their performance and coherence due to the financial goals implementation. It is proved that the current budget management does not enough improve public services as well as financial resources efficient use in Ukraine. One of the factors considering specific situation is the insufficient substantiation that budget management performance covers the whole budget process, not its separate stages. Its appliance only at the stage of the formation and financial resources effective use monitoring in the public sector not only undermines its performance, but it also promotes the shadow sector, strengthening the economic crisis. The article presents the author's approach due to the classification features of the budget management types’ allocation. The expected finding of the proposed steps is to improve the management of the budget process.
У статті аргументовано, що бюджетний менеджмент є одним із напрямів управлінської діяльності держави. Він покликаний пронизувати решту напрямів її діяльності, забезпечуючи можливість їх здійснення та узгодженість у реалізації фінансових цілей країни. Доведено, що сучасний бюджетний менеджмент в Україні недостатньо сприяє покращенню державних послуг та раціональному використанню фінансових ресурсів. У статті запропоновано авторський підхід щодо виокремлення класифікаційних ознак видів бюджетного менеджменту. Очікуваним результатом пропонованих заходів є підвищення ефективності менеджменту в бюджетній сфері.
В статье аргументировано, что бюджетный менеджмент является одним из направлений управленческой деятельности государства. Он призван пронизывать остальные направления ее деятельности, обеспечивая возможность их осуществления и согласованность в реализации финансовых целей страны. Доказано, что современный бюджетный менеджмент в Украине недостаточно способствует улучшению государственных услуг и рациональному использованию финансовых ресурсов. В статье предложен авторский подход к выделению классификационных признаков видов бюджетного менеджмента. Ожидаемым результатом предлагаемых мероприятий является повышение эффективности менеджмента в бюджетной сфере.
Description: 1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс ; пер. с англ. − М. : Олимп-Бизнес, 1997. 2. Ванхорн, Джеймс. Основы финансового менеджмента,: пер. с англ. / Джеймс Ванхорн, Джон Вахович. − 12-е изд. − М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2008. − 1232 с. 3. Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки / Б.М. Лазарев. − М. : Юр. лит., 1988. − С. 95−96. 4. Луніна І.О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ / І.О.Луніна // Економіка України. – 2014. – № 11 (636). – С. 61–75. 5. Нікбахт, Ейсан. Фінанси / Ейсан Нікбахт, Анжеліко Гроппеллі ; [пер. с англ.] ; под общ.рeд. В.Овсієнко, В.Мусієнко. – Київ : Вік-Глобус, 1992 . – 382 с. 6. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент : навч.-метод. посіб. / Л.Д.Сафонова – К. : КНЕУ, 2001. – 186 с. 7. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник / [Кізима Т. О., Кравчук Н. Я., Горин В. П. та ін.] ; за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 287 с. 8. Петько Л.В. Иноязычное обучение будущих менеджеров образовательной сферы в условиях университетской подготовки // Инновации в образовании. − 2013. – № 12. – С. 36–45. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7868 9. Петько Л.В. Підготовка нового педагога-економіста – виклик сучасній педагогічній університетській освіті (на прикладі створення нових навчальних програм з іноземної мови за фахом зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)» / Л.В. Петько // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 27. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 95–101. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7832 10. Гребінник Л.В. Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей: 8.18010022 «Освітні вимірювання», 8.15010005 «Державне управління у сфері освіти», 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»: навч. посібник для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ / Л.В.Гребінник, Л.В.Петько, Т.О.Олефіренко ; за ред. Андрущенка В.П – К. : Талком, 2013. – 162 с. 11. Melnichuk N. Budget planning in financial management / N. Melnichuk // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 1 Number 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2015, 164 p. 12. Melnichuk N. Current status of the financial resources system management at the local level / N. Melnichuk // “Journal of Global Economy Review” VOLUME 2, No 1 March – 2015. – p. 34-41.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11079
ISSN: 1929-4700
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnychuk N, 2016, Canada.pdfфахова стаття287.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.