DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11010
Title: Educability as personal and psychological factors of normative behavior in the pupils
Other Titles: Виховуваність як особистісно-психологічний чинник нормативної поведінки школярів
Authors: Vol’nova, Lesya
Keywords: pupils
educability
level of educability
normative behavior
susceptibility of educational influence
школярі
виховуваність
рівень виховуваності
піддатливість виховним впливам
нормативна поведінка
Issue Date: 2016
Publisher: EDEX, Madrid, España
Citation: Vol’nova L.M. Educability as personal and psychological factors of normative behavior in the pupils // L.M. Vol’nova // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. − EDEX, Madrid, España, 2016. − P. 299-302.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The essence of the concept of "educability"is considered; its indicators are determined. Typical manifestations of educability at high and low levels disclosed. The value of educability in the other personal and behavioral characteristics is recognized.
Розглянуто сутність поняття «виховуваність», визначено його показники, розкрито характерні прояви виховуваності на високому та низькому рівнях. Встановлено місце виховуваності в системі інших особистісно-поведінкових характеристик.
Description: 1. Безрукова В.С. Основы духовной культуры. Энциклопед. словарь педагога/ В.С.Безрукова. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2000. – 937 с. 2. Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» у двох част. / Л.М.Вольнова – Ч. 1. Теоретична частина. – [2-е вид., перероб і доп.]. – К., 2016. – 188 с. 3. Вольнова Л.М. Соціально-педагогічні аспекти діагностики у профілактиці асоціальної поведінки неповнолітніх [Електронний ресурс] / Л. М. Вольнова // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. Эл. науч. журнал. – 2012. – № 1. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4955 4. Коджаспирова Г М. Педагогический словарь : для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г.М.Коджаспирова, А.Ю.Коджаспиров. – М. : Изд. центр «Академия», 2005. – 176 с. 5. Мандель Б.Р. Педагогическая психология : ответы на трудные вопросы / Б.Р.Мандель. – М : КУРС, НИЦ Инфра-М, 2012. – 368 с. 6. Маркова А. К. Психология труда учителя : кн. для учителя / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1993. – 192 с. 7. Маркова А.К. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте / А.К.Маркова, А.Г.Лидерс, Е.Л.Яковлева. – Петрозаводск : Карельский НМЦПКПК, 1992. – 180 с. 8. Товканець Г.В. Корекція відхилень у поведінці важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку засобами професійно-педагогічного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Г.В. Товканець ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 18 с. 9. Мартинюк І.А. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» для підготовки фахівців 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» / І.А.Мартинюк, В.М.Шмаргун. – К. : НУБіБ, 2012. – 73 с. 10. Петько Л.В. Підліток у різновіковому загоні / Л.В.Петько, В.Ф.Верезій // Рад. школа. − К. – 1989. – № 11. – С. 6–12. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7865 11. Петько Л.В. Соціально-комунікативна активність підлітків: теорія і практика [Монографія]. – К. : ВМУРоЛ «Україна». – 2010. – 268 с. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8143 12. Шибецька В.В. Формування та корекція емоційної сфери розумово відсталих учнів молодшого шкільного віку / В.В.Шибецька, Н.П.Кравець. // Молодий вчений. − 2015. − № 4 (19). – Ч. 3. − С.15-18. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8412 13. Matviienko Olena. Social and educational causes of deformation in the moral development of children of primary school age / Olena Matviienko // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. – Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. – P. 382-386. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10515
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11010
ISBN: 978-617-7214-33-4
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vol'nova LM, 2016, Spain.pdfфахова стаття315.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.