DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10879
Title: Features charity education in primary school children
Other Titles: Особливості виховання милосердя у дітей молодшого шкільного віку
Authors: Matviienko, Olena
Keywords: charity
psychological and pedagogical peculiarities
upbringing
primary school age pupils
pupils 1−4th classes
милосердя
виховання
молодший шкільний вік
психолого-педагогічні особливості учнів 1-4х класів
Issue Date: 2016
Publisher: Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria
Citation: Matviienko Olena. Features charity education in primary school children / Olena Matviienko // Prospects for development of education and science: Collection of scientific articles. − Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2016. − P. 326-329.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The author presents psychological and pedagogical peculiarities of charity upbringing in primary school age pupils. Motive-, emotive-volitional and behavioral spheres of children are described.
У статті розкрито психолого-педагогічні особливості виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку; окреслено зміни, що відбуваються в мотиваційній, емоційно-вольовій і поведінковій сферах дітей, що впливають на виховання милосердя у дітей, які навчаються в 1-4 класах.
Description: 1. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков: учебник / Мета Васильевна Антропова. – М.: Медицина, 1977. – 355 с. 2. Бех І.Д. Виховання особистості: [підручник] / Іван Дмитрович Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с. 3. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. – Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / Іван Дмитрович Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с. 4. Дементьева И.Ф. Социальная адаптация детей-сирот: Проблемы и перспективы в условиях рынка / И.Ф. Дементьева. // Социологическое исследование. – 1992. – № 10. – С.62-70. 5. Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта України: – 1999. – № 5. – С. 5-8. 6. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников / Вадим Андреевич Крутецкий. – М.: Просвещение, 1976. – 303 с. 7. Матвієнко О.В. Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.наук : спец. 13.00.01 –Теорія і історія педагогіки» / О.В.Матвієнко. − К., 2007. – 17 с. 8. Матвієнко О.В. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до виховної діяльності / О.В.Матвієнко. – Івано-Фр. : НАІР, 2015. – 276 с. 9. Петько Л.В. Педагогічні та виховні ідеї В.О.Сухомлинського у формуваннi професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 3. – С. 181–187. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8407 10. Петько Л.В. Професійна підготовка вчителів початкової освіти та формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В. Петько // Інноваційні технології в організації виховної роботи у початковій школі: Тр. Всеукр. наук.-практ. семінару (10 лютого 2016 р.), Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С.72–76. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9456 11. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: [посібник для вчителів і методистів початкового навчання] / Олександра Яківна Савченко – К.: Богдана А.М.М., 2009. – 226 с. 12. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник [для студентів педагогічних факультетів]. / Олександра Яківна Савченко – К.: Абрис, 1997. – 416 с. 13. Тернопільська В.І. До питання виховання учнів молодшого шкільного віку / В.І.Тернопільська // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку. – 2014. – С. 109-112. 14. Третяк О.П. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів у навчально-виховному процесі : дис … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Третяк Ольга Петрівна. – Київ, 2014. – 209 с. 15. Шутова В.А. Педагогические условия воспитания милосердия у детей младшего школьного возраста: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Шутова Виктория Александровна. – Смоленск, 1999. – 189 с. 16. Matviienko Olena. Theoretical Basics of Preparation of Teachers to Pedagogical Interaction with Children of Various Age / Olena Matviienko // Intellectual Archive. – 2014. – Volume 5. – No. 5 (September). – Toronto : Shiny Word Corp., Canada. – PP. 105–117. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10511
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10879
ISBN: 978-617-7214-28-0
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matviienko OV, 2016, Bulgaria.pdfфахова стаття225.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.