DSpace at library NPU Dragomanova » Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент » Випуск 19-20 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10819
Title: Інформаційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід України
Authors: Хижняк, Лариса Михайлівна
Андрющенко, Аліса Іллівна
Keywords: соціальний захист
вимушені переселенці
інформаційні потреби
інформаційне забезпечення соціального захисту
social protection
internally displaced persons
information needs
information support of social protection
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
Citation: Хижняк Л. М. Інформаційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід України / Л. М. Хижняк, А. І. Андрющенко // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.). – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 19-20. – С. 20-28.
Abstract: Стаття присвячена вивченню стану і проблем інформаційного забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Автори доводять, що в кризовому суспільстві, коли негаразди викликані численними чинниками, у т. ч. військовими діями на Сході України, внутрішні переміщення проблематизують надання соціальних послуг особливій групі – вимушеним переселенцям. Вимушені переміщення розглядаються як різновид тимчасових переміщень. Однак їхня ідентифікація й оцінка стає складною проблемою. Внутрішньо переміщені особи, як правило, змінюють звичне місце проживання на невизначено тривалий період часу. Набутий ними ресурсний та соціальний потенціал залишився на покинутих територіях. Це потребує адаптації соціальних служб до діяльності в нових умовах, зокрема, інформаційного забезпечення їхньої діяльності. Для адаптації ринку соціальних послуг до нових викликів в умовах кризової ситуації в Україні необхідно вивчення специфіки потреб нових клієнтів (внутрішньо переміщених осіб) з метою підвищення ефективності діяльності державних соціальних установ та громадських організацій, якості надання соціальних та соціально-медичних послуг, управління ринком соціальних послуг в умовах кризової ситуації. Одержана інформація дозволить також поліпшити інформування громадськості про ці процеси.
The article is devoted to studying the state and information support problems of social protection of internally displaced persons in Ukraine. The authors prove that in a society in crisis, when the problems are caused by numerous factors, including military operations in eastern Ukraine, internal displacements problematize delivering of social services toa special group –IDPs. Internally displaced persons, as a rule, change habitual residence for an indefinite period of time. Their gained resources and social potential remained on the abandoned areas. This requires adaptation of social services to the new conditions, in particular with information support of their activities. To adapt the social services market to new challenges in a crisis situation in Ukraine to study the specific needs of new customers (IDPs) to improve the effectiveness of public soci al institutions and public organizations, the quality of social and socio-medical services, market management of social services in a crisis situation. The information received will also improve public awareness of these processes.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10819
Appears in Collections:Випуск 19-20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khyzhniak_L_Andriushchenko_A.pdf8.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.