DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10740
Title: Ability for solving typical tasks in professional activity as a component of primary school future teachers’ professional competence
Other Titles: Уміння розв’язувати типові задачі професійної діяльності як складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
Authors: Teslenko, Tetiana
Keywords: professional competence
ability to solve typical tasks of professional activity of components
professional productive functions
regularities of formation
професійна компетентність
уміння розв’язувати типові задачі професійної діяльності
компоненти діяльності
виробничі функції фахівця
закономірності процесу формування
Issue Date: 2016
Publisher: Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India
Citation: Teslenko T.V. Ability for solving typical tasks in professional activity as a component of primary school future teachers’ professional competence / T.V. Teslenko // Economics, management, law: сhallenges and рrospects: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. − Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India. 2016. − P. 220−224.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article deals with the basic regularities of the process of formation of skills to solve typical tasks of professional activity in the educational and professional spheres, which can be regarded as systemic and productive in relation to all groups of skills which will be used by specialists in various situations of their own. The relationship of these components and skills in solving problems of professional content will make it possible to increase the level of formation of professional competence of teachers as generalized and complex field of functional ability to adapt to the fast changes and challenges of professional pedagogical environment of modern elementary school.
У статті розкриваються основні закономірності перебігу процесу формування умінь розв’язувати типові задачі професійної діяльності у процесі навчально-професійної діяльності, що виступають системотвірними по відношенню до усіх груп умінь фахівця, які ним використовуватимуться у різноманітних ситуаціях власної виробничої діяльності. Взаємозв’язок і взаємовплив компонентів названих умінь під час розв’язання задач професійного змісту дасть можливість підвищити рівень сформованості професійної компетентності вчителя як складної генералізованої і поліфункціональної здатності адаптуватися у швидкоплинних змінах і викликах професійно – педагогічного середовища сучасної початкової школи.
Description: 1. Бондар В.І. Управління підготовкою успішного вчителя: теорія і практика: монографія / В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова ; за ред.. В.І. Бондаря. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 332 с. 2. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» / Бондар В.І., Шапошнікова І.М., Каніщенко А.П. та ін. ; за загал. ред. акад. Бондаря В.І. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 140 с. 3. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова : монографія / Л.В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 375 с. 4. Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред.. В.Г.Кременя, Ю.В.Ковбасюка ; [упоряд.: Н.Г.Протасова, Ю.О.Молчанова, Т.В.Курінна; ред. рада: В.Г.Кремень [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – К. : Основа, 2014. – 496 с. 5. Петько Л.В. Особистість. Соціум. Навчальне Середовище / Л.В. Петько // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 101–109. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7918 6. Пєхота О.М. Індивідуальність учителя: теорія і практика: навчальний посібник / О.М.Пєхота. – Миколаїв : Іліон, 2011. – (Серія «Педагогічна освіта - ХХІ»). – 272 с. 7. Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні: зб. наук. пр.. / Чернишова Є.Р [та ін.]. – К. : СПД-ФО Рудник В.А., 2015. – 350 с. 8. Шапошнікова І.М. Проблеми технологічності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Школа першого ступеня: теорія і практика: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницкого державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – Випуск 7. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 148-157.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10740
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teslenko T, 2016, India.pdfфахова стаття221.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.