DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10696
Title: Акцентологічний аспект в етимологічних студіях
Authors: Задорожний, В. Б.
Keywords: акцентні перетворення
видові відношення
доконаний / недоконаний вид
наголос (кореневий, суфіксальний)
словотвірний ланцюжок
акцентные преобразования
видовые отношения
совершенный / несовершенный вид
ударение (корневое, суффиксальное)
словообразовательная цепочка
accentual transformations
aspectual correlation
perfective / imperfective aspect
accent (radical, suffixal)
word-formative chain
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Задорожний В. Б. Акцентологічний аспект в етимологічних студіях [Текст] / В. Б. Задорожний // Система і структура східнослов'янських мов : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 9. - С. 9-15
Series/Report no.: Система і структура східнослов'янських мов;Випуск 9
Abstract: Стаття являє собою спробу показати, як аналіз акцентних процесів, що відбуваються (чи відбувалися) в системі українського дієслова, може стати допоміжним і навіть визначальним фактором в етимологічних дослідженнях. Конкретному етимологічному аналізу підлягають у статті слова обідати і снідати, що мають етимологічно єдиний корінь, однак визначальним для дослідження є пошук нової методології. Семантико-словотвірний аналіз дієслів виявляє особливу продуктивність у зв’язку з їхньою видотвірною діяльністю, супроводжуваною, у свою чергу, закономірними акцентними змінами.
Статья представляет собой попытку показать, ка анализ акцентных процессов, происходящих (или тех, которые произошли) в системе украинского глагола, может стать вспомогательным и даже определяющим фактором в этимологических исследованиях. Конкретному этимологическому анализу подлежат в статье слова обідати и снідати, имеющие этимологически единый корень, однако определяющим для исследования является поиск новой методологии. Семантико-словообразовательный анализ глаголов обнаруживает особенную продуктивность в связи с их видообразовательной деятельностью, сопровождаемой, в свою очередь, закономерными акцентными изменениями.
The article is an attempt to show how an analysis of the accentual processes that are occurring (or have occurred) in the system of the Ukrainian verb might become a helpful and even a definitive aspect in etymological research. The article contains specific etymological analysis of the words обідати and снідати, which have, etymologically, a single radical, however, it’s the search for a new methodology that is definitive to the research. Semantic and word-formative analysis of the verbs is particularly productive in this case due to these verbs' speciation activity, followed by natural accentual changes.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10696
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zadorozhnyi.pdf365.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.