DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10694
Title: Monitoring of Secondary School Heads’ Management Activity
Other Titles: Моніторинг управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Authors: Odainyk, Svitlana
Keywords: моніторинг
управлінська діяльність
оцінювання
кваліметричний підхід
менеджер освіти
monitoring
administrative activity
assessment
quality-based approach
manager of education
Issue Date: 2016
Publisher: Toronto : Shiny Word Corp., Canada
Citation: Odainyk Svitlana. Monitoring of Secondary School Heads’ Management Activity / Svitlana Odainyk // Intellectual Archive. – 2016. – Volume 5. – No. 3 (May-June). – Toronto : Shiny Word Corp., Canada. – PP. 94–102.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: У статті підкреслено актуальність питання про добір і підготовку керівників нового типу – менеджерів освіти; визначено фактори, що забезпечують успішність управлінської діяльності; зроблено аналіз сучасних підходів до моніторингу управлінської діяльності керівників навчальних закладів; розглянуто кваліметричний підхід та його особливості; визначено загальний алгоритм застосування кваліметричного підходу для оцінювання управлінської діяльності; представлено різні методи здійснення моніторингу управлінської діяльності керівників навчальних закладів; доведено, що вдосконалення діяльності керівника в сучасному закладі освіти передбачає запровадження системних моніторингових досліджень основних аспектів його діяльності.
The overview of tendencies and perspectives of education development in Ukraine in the conditions of modernization, integration into European and world educational space is described; the need in creation of teaching contents in accordance with normative requirements is presented; the main types of educational management, the actuality of question of selection and training of heads of a new type – educational managers are determined; the factors that were able to ensure the success of management activities are identified; the analysis of modern approaches to monitoring of administrative activity of heads’ educational institutions are given; it is reviewed quality-based approach and its peculiarities; the general algorithm of using of such approach for assessment of management activities is defined.
Description: 1. Ануфрієва О. Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу: автореф.... дис. к.пед.н.: 13.00.01 /О. Л. Ануфрієва, Центр. ін.-т післядипл. пед. освіти АПН України. – К., 2000. – 18 с. 2. Быкова В. Мониторинг в образовательном учреждении / В. Г. Быкова // Завуч. – 2004. – № 6. – С. 38–48. 3. Григораш В. Організація діяльності керівника школи / В. Григораш. – Х. : ВГ «Основа», 2011. – 224 с. 4. Дмитренко Г. Цільове управління: вимірювання результативності діяльності учнів і педагогів: навч.-метод. посіб. / Г. А. Дмитренко, В. В. Олійник, О. Л. Ануфрієва. – К. : УІПКККО, 1996. – 84 с. 5. Звєрева В. Як зробити керування школою успішним / В. І. Звєрєва. – X.: Ранок, 2007. – 160 с. 6. Єльникова Г. В. Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі / Г. В. Єльникова, З. В. Рябова // Обрії. – 2008. – № 1 (26). – С. 5-12. 7. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія / Г. В. Єльникова. – К.: ДАККО, 1999. – 303 с. 8. Житник Б. Методична робота в школі / Б. О. Житник, В. В. Крижко, Є. М. Павлютенков. – Х.: Основа, 2008. – 192 с. 9. Карамушка Л. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Л. М. Карамушка. – К.: Ніка-Центр, 2000. –332 с. 10. Лукіна Т. Моніторинг в освіті. Створення та функціонування системи моніторингу якості освіти / Т. Лукіна // Управління освітою – 2005. – №4 (100). – С. 1−15 11. Петько Л.В. Підготовка нового педагога-економіста – виклик сучасній педагогічній університетській освіті (на прикладі створення нових навчальних програм з іноземної мови за фахом зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент (управління персоналом)» / Л.В. Петько // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 27. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 95–101. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7832 12. Петько Л.В. Иноязычное обучение будущих менеджеров образовательной сферы в условиях университетской подготовки // Инновации в образовании : научно-методический журнал / учред. Современная гуманитарная академия ; гл. ред. И.В.Сыромятников. – М. : Современная гуманитарная академия, 2013. – № 12. – С. 36–45. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7868 13. Положення про загальноосвітній навчальний заклад Електроний ресурс – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF 14. Циба В. Кваліметрія – теорія вимірювання в гуманітарних і природничих науках / В. Циба // Соціальна психологія. – 2005. – № 4 (12). – C. 3−20.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10694
ISSN: 1929-4700
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odainyk Sv, 2016, Canada.pdfфахова стаття263.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.