DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10692
Title: Approaches to upbringing of spiritual culture in Ukrainian and Chinese scientific and educational area
Other Titles: Підходи до виховання духовної культури в українському та китайському науково-освітньому просторі
Authors: Vol’nova, Lesya
Zhou Qian
Keywords: духовна культура
виховання духовної культури
підходи до духовної культури в Україні та Китаї
spiritual culture
upbringing of spiritual culture
approaches to spiritual culture in Ukraine and China
Issue Date: 2016
Publisher: Toronto : Shiny Word Corp., Canada
Citation: Vol’nova Lesya. Approaches to upbringing of spiritual culture in Ukrainian and Chinese scientific and educational area / Vol’nova Lesya, Zhou Qian // Intellectual Archive. – 2016. – Volume 5. – No. 3 (May-June). – Toronto : Shiny Word Corp., Canada. – PP. 75–85.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Автори констатують, що проблема духовної культури є актуальною для будь-якого суспільства і в будь-який час. Проаналізовано підходи українських і китайських учених до понять «духовна культура» та «виховання духовної культури» в освітньому процесі. Встановлено, що в Україні виховання духовної культури дітей та молоді розглядається як цілеспрямований і належним чином організований процес, що базується на засадах загальнолюдських і національних цінностей та здійснюється соціальними інститутами сім'ї, церкви, школи, трудового колективу і держави. Наголошується, що цей процес не виключає активності самого індивіда, який на цій основі визначає свій життєвий шлях, реалізуючи найважливіші духовні цінності. З’ясовано, що з кінця XX століття китайські вчені розуміють виховання духовної культури особистості як продукт її власної творчої діяльності та пов'язують її з розкриттям неповторної індивідуальності. Водночас є безперечною роль гуманізму та ідей конфуціанства як основ духовності китайської традиційної культури
Authors note that the problem of spiritual culture is important for any society and at any time. The article analyzes the approaches of Ukrainian and Chinese scientists to the concepts of “spiritual culture” and “upbringing of spiritual culture” in the educational process. Established that in Ukraine of spiritual culture education of children and youth is presented as purposeful and properly organized process based on the principles of universal and national values and implemented by social institutions (family, church, school, labor and the state). It was emphasized that this process does not exclude the activity of the individual, which on that basis determine course of life, realizing the most important spiritual values. The authors point out that since the end of the 20th century Chinese scientists have understood the upbringing of spiritual culture of personality as a product of his own creativity and associate it with the opening of a unique identity. However, the article writes on the role of ideas of humanism and ideas of Confucianism as the fundamentals of spirituality of Chinese traditional culture.
Description: 1. Авдіянц Г.Г. Духовна культура як основа гуманізації вищої педагогічної освіти / Г. Г. Авдіянц // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти : Матеріали Четвертих Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006 . – С. 5-7. 2. Боришевський М.Й. Виховання духовності особистості : навч.-метод. посіб. / М.Й. Боришевський, Л.І. Пилипенко, О.І. Пенькова [та ін.] ; ред. М.Й. Боришевський. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 c. 3. Буковинський А.Й. Духовна культура в сім’ї / А.Й. Буковинський // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2011. – Вип. 45. – С. 228-234. 4. Ван Кэвэвнь. Проблемы межкультурной коммуникации / Ван Кэвэвнь // Лингвистика и межкультурная коммуникация в современном мире : 4-я междунар. науч.-практ. конф. – Чита : ЗГПУ, 2010. – С. 152. 5. Гнатюк В.В. Педагогічні умови формування духовної культури у майбутніх учителів початкових класів / В. В. Гнатюк, О. В. Гелета // Педагогічний пошук. – 2014. – № 1. – С. 28–30. 6. Горіна О.Т. Теоретичні аспекти формування духовної культури студентської молоді / О.Т. Горіна // Теорія та методика управління освітою. – 2009. – Вип. 2. – С. 34–37. URI: http://tme.umo.edu.ua/ 7. Груць Г.М. Основи формування духовної культури студентської молоді / Г.М. Груць // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 122-131. 8. Духовная культура Китая. Энциклопедия в пяти томах / Глав. ред. М.Л. Титаренко ; редакторы тома М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, В.Е. Еремеев, А.Е. Лукьянов. – М. : Восточная литература, 2009. – Российская академия наук. Институт Дальнего Востока. – Т. 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. – 2009. – 1087 с. 9. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року (проект) [Електронний ресурс]. – Київ, 2012. – 39 с. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/30817/ (дата звернення – 01.05.2016) 10. Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості / О.М. Олексюк, М.М. Ткач. – К. : Знання України, 2004. – 264 с. 11. Петько Л.В. Формування духовних цінностей студентської молоді шляхом створення професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (на прикладі вивчення англійською мовою новели О'Генрі «Останній листок») / Л.В. Петько // Проблеми освіти : наук. зб. / засн. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – K. : ПП Лисенко М.М., 2014. – № 79. – С. 302–307. URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7870 12. Помиткін Е.О. Психолого-педагогічне забезпечення процесу духовного зростання учнівської молоді в закладах освіти / Е.О. Помиткін // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К. : КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2006. – № 5. – С. 33-40. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/5954 13. Распертова С.Ю. Концепт «гармоничная культура» в контексте современных культурных стратегий Китая / С.Ю. Распертова // Вестник МГЛУ. – 2010. – № 590. – С.74-95. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-garmonichnaya-kultura-v-kontekste-sovremennyh-kulturnyh-strategiy-kitaya 14. Хун Цзоу. Влияние традиционной культуры Китая на современное общество / Хун Цзоу // Гуманитарный вектор. Серия : Педагогика, психология. – 2009. – №4. – С.92-97. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-traditsionnoy-kultury-kitaya-na-sovremennoe-obschestvo 15. Цзинь Синьсинь. Роль гуманитарных ценностей конфуцианства в развитии духовной культуры современного студенчества: на материале вузов Внутренней Монголии КНР : автореферат дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / Цзинь Синьсинь ; Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и искусств. – Улан-Удэ, 2009. – 22 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10692
ISSN: 1929-4700
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vol'nova L, 2016, Canada.pdfфахова стаття278.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.