DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10644
Title: Трансформація системи освіти та роль ІКТ у процесі підготовки майбутніх освітніх лідерів
Authors: Кузьмінська, О. Г.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
освіта
сучасні педагогічні технології
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
образование
современные педагогические технологии
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кузьмінська, О. Г. Трансформація системи освіти та роль ІКТ у процесі підготовки майбутніх освітніх лідерів / О. Г. Кузьмінська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 128-132.
Abstract: Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є важливим компонентом, а іноді і каталізатором суспільних та економічних трансформацій. Поява й поширення ІКТ вимагає трансформації системи освіти, як соціального інструменту. На думку багатьох провідних науковців сучасності саме ВНЗ ІV рівня акредитації (університети) мають стати лідерами впровадження інновацій, зокрема які стосуються якості та ефективності навчального процесу та наукової діяльності науково-педагогічних працівників.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) является важным компонентом, а иногда и катализатором общественных и экономических трансформаций. Появление и распространение ИКТ требует трансформации системы образования, как социального инструмента. По мнению многих ведущих ученых современности именно вузы IV уровня аккредитации (университеты) должны стать лидерами внедрения инноваций, в частности касающихся качества и эффективности учебного процесса и научной деятельности научно-педагогических работников.
Information and communication technology (ICT) is an essential component, and sometimes a catalyst for social and economic transformation. The emergence and spread of ICT requires the transformation of the education system as a social tool. According to many leading scientists of our university is the fourth level (universities) have become leaders in innovation, in particular concerning the quality and efficiency of educational process and scientific activity teaching staff.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10644
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzminska.pdf350.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.