DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10628
Title: Відомий учений, педагог, організатор науки та освіти
Authors: Олійник, В. В.
Keywords: учений
інформатизація освіти
Валерій Юхимович Биков
ученый
информатизация образования
Валерий Ефимович Быков
teacher
informatization of education
V.U. Bykov
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Олійник, В. В. Відомий учений, педагог, організатор науки та освіти / В. В. Олійник // Науковий часопис Національного педагічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 3-8.
Abstract: Валерій Юхимович Биков – відомий в Україні та за кордоном учений, педагог і організатор вітчизняної науки й освіти. Його наукові інтереси і практичні результати пов‘язані з розв‘язуванням проблем інформатизації освіти, з моделюванням, аналізом і управлінням соціально-економічними об‘єктами та процесами, створенням автоматизованої системи управління освітою, методів, засобів і технологій інформаційно-вимірювальної техніки, новітніх комп‘ютерно орієнтованих комплексів засобів навчання та освітніх інформаційно-комунікаційних технологій, розвитком змісту інформаційної освіти та розробкою освітніх і освітньо-професійних стандартів, дослідженням комп‘ютерно орієнтованого навчального середовища, систем відкритої освіти і створенням систем електронного дистанційного навчання, багатофункціональних комп‘ютерних систем та Інтернет в освіті, проектним менеджментом.
Валерий Ефимович Быков - известный в Украине и за рубежом ученый, педагог и организатор отечественной науки и образования. Его научные интересы и практические результаты связаны с развязыванием проблем информатизации образования, с моделированием, анализом и управлением социально-экономическими объектами и процессами, созданием автоматизированной системы управления образованием, методов, средств и технологий информационно-измерительной техники, новейших компьютерно-ориентированных комплексов средств обучения и образовательных информационно-коммуникационных технологий, развитием содержания информационного образования и разработкой образовательных и образовательно-профессиональных стандартов, исследованием компьютерно ориентированной учебной среды, систем открытого образования и созданием систем электронного дистанционного обучения, многофункциональных компьютерных систем и Интернет в образовании, проектным менеджментом.
V.U. Bykov - known in Ukraine and abroad scholar, teacher and organizer of national science and education. His research interests and practical results related to solving problems of informatization of education, to modeling, analysis and management of socio-economic objects and processes, the automated system of education management, methods, tools and technology information and measuring equipment, new computer cybernetic systems-oriented learning tools and educational information and communication technologies, the development of the information content of education and educational development and educational and professional standards, research computer-based learning environment of open education and the creation of electronic distance learning, multi-computer systems and Internet in education project management.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10628
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olіynik.pdf292.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.