DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10592
Title: Particular Qualities of the Empirical Research of the Meaning of Life Orientations Development in Adolescence
Other Titles: Особливості емпіричного дослідження розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
Authors: Ivanova, Oksana
Keywords: юнацький вік
смисложиттєві орієнтації
духовний розвиток
рефлексія
цінності
adolescence
the meaning of life orientations
spiritual development
reflection
values
Issue Date: 2015
Publisher: Toronto : Shiny Word Corp. (Canada)
Citation: Ivanova Oksana. Particular Qualities of the Empirical Research of the Meaning of Life Orientations Development in Adolescence / Oksana Ivanova // IntellectualArchive. Series “Multidisciplinary”. – 2015. – Volume 4. – No. 4 (July). – Toronto : ShinyWordCorp., Canada. – PP. 51–60.
Series/Report no.: Психологія;
Abstract: У статті розглянуто проблему смисложиттєвого розвитку особистості юнацького віку. Переосмислені головні критерії розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці на основі аналізу отриманих емпіричних даних. Автором проаналізовано факт спростування ролі рефлексії як основного механізму розвитку смисложиттєвих орієнтацій. Поставлено питання про «якість» й «характер» рефлексії, внаслідок якої можна як віднайти життєві смисли, так і втратити їх. Доведено, що рівень розвитку досліджуваного феномена залежить від усвідомлення смислу життя, часової перспективи, матеріальної забезпеченості та провідної діяльності. Встановлено прямий зв'язок між розвитком смисложиттєвих орієнтацій та духовним потенціалом юнаків. Визначено подальший хід наукового пошуку, а також визначено один з його найголовніших аспектів, що полягає у розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків через духовне самоусвідомлення
The article deals with the problem of the development of ideas about the meaning of life in adolescence. Basic criteria of the meaning of life orientations development in adolescence are reinterpreted based on an analysis of the received empirical data. The author analyzes the fact of refutation of the role of reflection as a basic mechanism of the meaning of life orientations development. It raises the question about the “quality” and “character” of reflection, as a result of which one can both find meanings in life and lose them. It is proved that the level of development of the phenomenon under consideration depends on the awareness of the meaning of life, time perspective, material security, and leading activity. A direct link between the meaning of life orientations development and spiritual potential of young men is defined. A further course of scientific research is scheduled as well as one of its most important aspects is defined which lies in the meaning of life orientations development in young men through the spiritual consciousness
Description: 1. Бех І.Д. Особистість у просторі духовного виміру. – К.: «Академвидав», 2012. – 256 с. 2. Братусь Б.С. Личностные смыслы по А.Н. Леонтьеву и проблема вертикали сознания //Традиции и перспективы деятельностного похода в психологии : школа А.Н. Леонтьева / Под.ред. А.Е. Войскунского, А.Н. Ждан, О.К. Тихомирова / Б.С. Братусь. – М. : Смысл, 1999. – С. 284-298. 3. Келли Джордж А. Теория личности. Психология личных конструктов/ А.А. Алексеев (пер. с англ. и науч. ред.) / Дж. А. Келли. - СПб. : Речь, 2000. – 249 с. 4. Кон И. С. Психология ранней юности / И.С.Кон. – М. :Просвещение., 1989. – 254 с. 5. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. – М. : Смысл, 2007 – 487 с. 6. Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості: монографія / Е.О.Помиткін. – К. : Наш час, 2005. – 280 с. 7. Франкл В. Человек в поисках смысла / В.Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 372 с. 8. Чудновский В.Э. Проблема структуры смысла жизни как психологического феномена // Психологические, философские и религиозные аспекты смысла жизни: Материалы III-Vсимпозиумов/ ПИ РАО; под. ред. В.Э.Чудновского / В.Э.Чудновский. – М., 2001.– С. 156-164. 24. Петько Л.В. Формування духовних цінностей студентської молоді шляхом створення професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (на прикладі вивчення англійською мовою новели О'Генрі «Останній листок») / Л.В.Петько // Проблеми освіти: наук. зб. / засн. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – K. : ПП Лисенко М.М., 2014. – № 79. – С. 302–307. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7870 10. Sydorchuk Maryna. Methods of Educational Work with Older Teenagers in the Center for Social and Psychological Rehabilitation / Maryna Sydorchuk // Intellectual Ar- chive. –Toronto : Shiny Word Corp., 2015. – Vol. 4. – No. 1 (January). – PP. 57–62.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10592
ISSN: 1929-4700
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanova, 2015, Canada.pdfфахова стаття282.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.