DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10489
Title: Scientific-theoretical and methodological principles of training future teachers to research pedagogical activity
Other Titles: Науково-теоретичні та методологічні засади підготовки майбутніх вчителів до дослідницької педагогічної діяльності
Authors: Teslenko, Valentyn Viktorovych
Keywords: research
research pedagogical activity
innovation
methodology
principles
research methods
forms
study content
creativity
self-improvement
Issue Date: 2016
Publisher: Les Editions L'Originаlе, Paris (France)
Citation: Teslenko V.V. Scientific-theoretical and methodological principles of training future teachers to research pedagogical activity / V.V.Teslenko // Economics, management, law:realities and perspectives: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. − Les Editions L'Originаlе, Paris, France. 2016. − P. 475-482.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: On the basis of scientific and theoretical analysis and materials considered real practice training future teachers to research. The basic goal, objectives, principles, levels, methods, forms and guidelines of the collective system of higher education educational institution on the efficiency of the designated training. At the end of the analysis developed appropriate conclusions.
У статті на основі науково-теоретичного аналізу і матеріалів реальної практики розглянуто підготовку майбутніх вчителів до дослідницької діяльності. Розглянуті різні наукові трактовки сутності понять «дослідницька діяльність», «дослідницька педагогічна діяльність», «дослідження». Визначені головна мета, задачі, принципи, рівні, методи, форми та основні напрямки системної роботи колективу вищого навчального педагогічного закладу щодо дієвості означеної підготовки. У кінці проведеного аналізу зроблені відповідні висновки.
Description: 1. Горовая В.И. Подготовка учителя к исследовательской педагогической деятельности. [Текст] / В.И. Горовая, С.И. Тарасова. − М. : Илекса, Ставрополь : Ставрополь сервис школа, 2002. 2. Далингер В.А. Организация и содержание поисково-исследовательской деятельности [Текст] / В.А. Далингер, Н.В. Толпелкина. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2004. 3. Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная интерпретация [Текст]: уч. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И.Загвязинский. М. : Академия, 2001. 4. Леонтович А.В. Разговор об исследовательской деятельности [Текст]: публицист. ст. и заметки / А. В. Леонтович. – М., 2006. 5. Манакова Л.М. Научно-исследовательская работа студентов-филологов в многоуровневом высшем педагогическом образовании // Русский язык в вузах. − № 5. – 1999. 6. Педагогічний словник / [за ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д.] − К. : Педагогічна думка, 2001. 7. Петько Л.В. Англійська мова для студентів-соціологів. Дидактичний матеріал для практичних занять та самостійної роботи студентів з іноземної мови зі спеціальності 6.030101 «Соціологія» : навч. посіб. для студентів ВНЗ. – К. : Талком, 2015. − 142 с. 8. Петько Л.В. Англійська мова для вступників дo магістратури зі спеціальностей: 8.01010601 «Соціальна педагогіка», 8.13010201 «Соціальна робота»: навч. посібник для студентів, бакалаврів, та аспірантів ВНЗ, 2-ге вид., доп. і випр. / Л.В.Петько, В.В.Ніколаєнко ; за ред. О.Г.Ярошенко. – К. : «Ун-т «Україна», 2011. – 152 с. 9. Петько Л. В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності): навч. посібник для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. – 2-ге вид., доп. і випр. / Л.В.Петько, В.В.Ніколаєнко ; за ред. Євтуха В.Б., Гончарова В.І.– К. : Ун-т «Україна», 2011.– 182 с. 10. Петько Л.В. Дослідницька діяльність студентів коледжу як одна з умов неперервної освіти / Л.В.Петько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі: зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна». – 2010. – № 7. – С. 122–134. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7831 11. Петько Л.В. Написання і захист рефератів іноземною мовою зa професійним спрямуванням – один із шляхів підготовки студентів до навчання у магістратурі / Л. В. Петько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 35 : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 132–138. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/ 12. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины [Текст] / авт.-сост. М.Ю. Олешков, В.М. Уваров. – М. : Компания Спутник +, 2006.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10489
ISBN: 978-617-7214-26-6
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teslenko VV, 2016, France.pdfфахова стаття246.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.